Vendosen shenjat me emra rrugësh

Agjencia Kadastrale e Kosovës, me përkrahje financiare nga Zyra e Bashkimit...
Shko te lajmet

IMPULS, ekspertët suedez vizitojnë AKK-në

Me qëllim të diskutimit të hapave që duhet ndërmarrë për implementimin sa më ...
Shko te lajmet

Takim për RIK në 20 ZK

Me qëllim të trajtimit të planit dinamik në implementimin e projektin Rindërtimi...
Shko te lajmet

23 Qershori - Dita Ndërkombëtare e Shërbimit Civil

Me një ceremoni rasti, në Ministrinë e Administratës Publike, është
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK-së

Menaxhmenti i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka mbajtur takimin e radhës...
Shko te lajmet

Konferenca regjionale në Opati, Kroaci

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr...
Shko te lajmet

Progresi i punëve ne RIK- 20ZK

Në Projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale ...
Shko te lajmet

Takim i rregullt informues

Me qellim te diskutimit rreth ecurisë se punëve ne implementimin e projektit ...
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK 20 ZK

Me qëllim të informimit me proceset dhe benefitet nga projekti Rindërtimit...
Shko te lajmet

Punëtori për harmonizimin e të dhënave

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje...
Shko te lajmet

AKK merr pjesë në Asamblenë e Eurogeographics

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuar nga korespondentja...
Shko te lajmet

Takim dypalësh me Bankën Botërore

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

NSDI, punëtori në Sarajevë

Një delegacion gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Riinxhinjerohet ZKK Gjilan

Me datë 5 maj 2016 është inauguruar objekti i ri i Zyrës Kadastrale
Shko te lajmet

Takim ne qytetarët e Ferizajit

Me qëllim të informimit sa më të mirë me procesin e implemetimit të projektit
Shko te lajmet

Informimi publik për RIK në Krushë të Madhe

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, përfaqësues të Komunës ...
Shko te lajmet

Takohet komiteti drejtues i IMPULS

Komiteti Drejtues i projektit IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e ...
Shko te lajmet

Punimi shkencor i AKK, artikulli i muajit në FIG

Për nevoja profesionale të Javës së Punës së Shoqatës Botërore...
Shko te lajmet

Takim pune mes BB dhe AKK

Në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është duke qëndruar udhëheqësja ...
Shko te lajmet

RIK në Krushë, aspekti shoqërorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgaditjet finale për...
Shko te lajmet

Diskutohen TeR për skanim masiv

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke u përpjekur që të ngrisë shkallën...
Shko te lajmet

Dorëzimi final i të dhënave për RIK 50 ZK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në pajtueshmëri me planin dinamik të paraparë ...
Shko te lajmet

Shërbimet

Çmimorja për produkte

LAJME

Hapet shikimi publik për RIK në Lipjan

Në bazë të Nenit 29 Paragrafit 10 të Ligiit Nr. 04/L-13 për Kadastër, Nenit 17 Paragrafit 1 dhe 2 të Udhëzimit Adminishativ Nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, Nenit 5 Paragrafit 1.16 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme,...

Hapet shikimi publik për RIK në Feirzaj

Në bazë të Nenit 29 Paragrafit 10 të Ligiit Nr. 04/L-13 për Kadastër, Nenit 17 Paragrafit 1 dhe 2 të Udhëzimit Adminishativ Nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, Nenit 5 Paragrafit 1.16 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme,...

Vendosen shenjat me emra rrugësh

Agjencia Kadastrale e Kosovës, me përkrahje financiare nga Zyra e Bashkimit Evropian në Republikën e Kosovës, si dhe në bashkëpunim me Komunat e Republikës së Kosovës, është duke implementuar projektin për sinjalizimin e emrave të rrugëve nëpër Komuna të ndryshme. Projekti do të zhvillohet në disa faza, ndërsa në fazën e parë janë përfshirë 7 Komuna, respektivisht Komuna e Gjakovës,...

IMPULS, ekspertët suedez vizitojnë AKK-në

Me qëllim të diskutimit të hapave që duhet ndërmarrë për implementimin sa më të suksesshëm të projektit IMPULS që konsiston me harmonizimin e të dhënave hapësinore të shteteve të regjionit me ato të shteteve anëtare të BE-së, si dhe me qëllim të identifikimit të fushave ku përkrahja duhet intensifikuar, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës kanë qëndruar ekspertë të autoritetit suedez për...

Takim për RIK në 20 ZK

Me qëllim të trajtimit të planit dinamik në implementimin e projektin Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale në 20 Zona Kadastrale, me datë 1 korrik 2016, Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha ka mbajtur një takim pune me ekspertët e AKK-së të përfshirë ne projekt, respektivisht ekspertët ligjorë dhe ekspertët kadastral. Në takim është diskutuar ecuria e projekti, sfidat gjatë informimeve...

STATISTIKAT E PERDITESUARA

FAQ

Multimedia

 

 

Qasja në dokumente publike

E drejta e gruas në prone

Biografia e Drejtorit të Përgjithshëm