Informatë,

Më dt. 05.08.2015, në hapësirat e AKK-së në Prishtinë u mbajt takim pune...
Shko te lajmet

AKK takon Shoqatës e Bankave

Duke pas për qëllim primar ngritjen e vargut të shërbimeve të sakta dhe të shpejta...
Shko te lajmet

Shqyrtimi dhe aprovimi i RIK

Javën që lëmë pas, Komisioni i RIK-ut në 50 ZK ka bërë shqyrtimin dhe aprovimin...
Shko te lajmet

Ekspertët e AKK në Drenas

Me qëllim të implementimit të projektit të RIK-ut në 50 ZK në 10 Komuna të Republikës...
Shko te lajmet

INSPIRE në Republikën e Kosovës

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion kompetent për bashkërendimin ...
Shko te lajmet

Punëtori rreth harmonizimit të të dhënave gjeo-hapësinore

Më 17 – 18 Qershor 2015 në Hotel Sirius në Prishtinë u mbajt Punëtoria ...
Shko te lajmet

Konferenca për administrim toke

Nën organizim të Agjencisë Kadastrale të Kosovës në Prishtinë është mbajtur...
Shko te lajmet

Ministri i MAP në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si institucion qendror për kadastër, mirëmbajtje...
Shko te lajmet

Trajnim i operatorëve të KCLIS

Agjencia Kadastrale e Kosovës, mbështetur në mandatin e saj të ngarkuar...
Shko te lajmet

Profesorë ndërkombëtarë vizitojnë AKK

Në kuadër të Shkollës Verore të Gjeodezisë e cila është duke u mbajtur në ...
Shko te lajmet

Mbahet shkolla verore gjeodezike

Këtë javë në ambientet e Fakultetit Teknik është duke u mbajtur java e Shkollës...
Shko te lajmet

Eksperti i prokurimit në AKK

Trajtimi i çështjeve të prokurimit lidhur me projektet e realizuara deri më...
Shko te lajmet

Trajnime për Hartën Kadastrale

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale Komunale...
Shko te lajmet

RIK zhvillohet të hovshëm në terren

Projekti i RIK-ut në 50 ZK, është duke arritur të realizojë në masë të madhe...
Shko te lajmet

Forumi për të dhënat hapësinore

Në Lisabonë të Portugalisë është duke u mbajtur Forumi i Shtatë Botërorë për të...
Shko te lajmet

Monitorimi i punëve të terrenit

Rindërtimi i informacioneve kadastrale në 50 Zona Kadastrale ka bërë që një delegacion...
Shko te lajmet

Vizitë Ambasadës së Republikës së Kosovës

Nj; felegacion nga Agjencia KAdastrale e Kosovës që janë duke qëndruar në Sofje...
Shko te lajmet

AKK participon në FIG

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) nën udhëheqjen e Kryeshefit...
Shko te lajmet

Komiteti për Administrim të Tokës

Me qëllim të diskutimit të projekteve dhe sfidave në fushën administrimit të tokës...
Shko te lajmet

Skanerë për ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, organi kompentent i nivelit qendror për ...
Shko te lajmet

Studentë vizitojnë AKK-në

Duke pas për qëllim shpëndarjen sa më të madhe të informacioneve rreth produkteve...
Shko te lajmet

Takime bilaterale në Turqi

Delegacioni i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i cili është duke marrë pjesë në Samitin...
Shko te lajmet

Samiti Botërorë i Kadastrës, 2015

Një delegacion i Republikës së Kosovës i prirë nga Ministri i Ministrisë së Mjedisit ...
Shko te lajmet

Prezantohen hartat e reja topografike

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me Agjencinë Japoneze ...
Shko te lajmet

Takim gjithëpërfshirës me ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim me GIZ-në Gjermane ka organizuar...
Shko te lajmet

Takim për hartat topografike

Duke marrë parasysh faktin se mesi i vitit 2015 është edhe koha kur do të duhet...
Shko te lajmet

Metadata dhe shpërndarja e të dhënave

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marrë pjesë në një punëtori...
Shko te lajmet

Punëtori në Sarajevë

Një ekip katër anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marrë pjesë në...
Shko te lajmet

AKK në Konferencën e Bankës Botërore

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i udhëhequr nga Kryeshefi...
Shko te lajmet

AKK pret drejtoreshën e ZKK Prishtinë

Ndërmarrja e procesit të rindërtimit të informacioneve kadastrale nga vetë ...
Shko te lajmet

Takim trepalësh në AKK

Bashkëpunimi i AKK-së me donatorë të fuqishëm ka rezultuar me implementimin...
Shko te lajmet

ZKK subjete të inspektimeve

Grupi punues i AKK-së i ngarkuar për të inspektuar mënyrën e kryerjeve...
Shko te lajmet

Ekspertë ndërkombëtarë në AKK

Duke e konsideruar avancimin e kornizës ligjore dhe procedurave të punës ...
Shko te lajmet

Prezantim, gruaja dhe prona

Agjencia Kadastrale e Kosovës si institucion kompetentë për mirëmbajtjen e regjistrave...
Shko te lajmet

Fillojnë inspektimet në ZKK

Grupi punues i AKK-së i ngarkuar për të inspektuar mënyrën e kryerjeve të punëve ...
Shko te lajmet

Takohet grupi monitorues

Në bazë të vendimit të Kryeshefit të AKK-së për emërtimin e Grupit Punues për...
Shko te lajmet

Shoqata e gjeodetëve në AKK

Si partnerë të fuqishëm në lëmin e kadastrës dhe gjeodezisë, Shoqata e Gjeodetëve...
Shko te lajmet

Formohet grupi për monitorimin e ZKK

Me qëllim të monitorimit të punëve kadastrale të kryera nga Zyrat Kadastrale ...
Shko te lajmet

Shoqata e shqipëtarëve në Suedi në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pritur një delegacion katër anëtarësh të Lidhjes ...
Shko te lajmet

Mblidhet Komisioni për RIK

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së projektit për rindërtimin e inciormacioneve kadastrale ...
Shko te lajmet

Punëtori për bashkëpunim AKK-ZKK

Një delegacion I Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i përbërë kryesisht nga ekspertët...
Shko te lajmet

Vendosen shenjat me emra rrugësh

Nën implementimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, si dhe me përkrahje...
Shko te lajmet

Takim pune me ekspertin e GIZ-së

Si rezultat i bashkëpunimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe GIZ-së gjermane...
Shko te lajmet

Diskutime mbi misionin e IMPULS

Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve brenda Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Të dhënat nga KN nëpër Komuna

Pas përfundimit të projektit Krijimi i Kadastrit të Ndërtesave në dhjetë qytete...
Shko te lajmet

Përfundon trajnimi në Tokio

Pas dy javësh trajnim intensiv për avancim në operimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Monitorim i aktiviteteve në terren

Monitorimi në terren i disa aktiviteteve që ndërlidhen me ngritjen e kualitetit...
Shko te lajmet

Takim për IMPULS

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së projektit IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin...
Shko te lajmet

AKK, aktivitete të ngjeshura në Tokio

Grupi i ekspertëve të AKK-së i përberë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

Mbahet takimi për IKIH

Si pjesë e planit dinamik për krijimin e strategjisë shtetërore për Infrastrukturën...
Shko te lajmet

Komisioni takon implementuesit

Ne vazhdën e takimeve të rregullta me OE të cilët janë përzgjedhur...
Shko te lajmet

Ekspert ligjor ndërkombëtar në AKK

Duke u konsideruar si palë të ndërsjella të interesit, Agjencia Kadastrale e Kosovës...
Shko te lajmet

KFOR, vizitë AKK-së

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të ...
Shko te lajmet

Delegacion i AKK-së në Tokio

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv ...
Shko te lajmet

Raporti i punëve të terrenit

Me qëllim të monitorimit të punëve në terren, një ekip nga Agjencia Kadastrale...
Shko te lajmet

AKK prezanton në IGJK

Me ftesë të Institutit Gjyqësorë të Kosovës, me datë 27 Janar 2015 në ambientet ...
Shko te lajmet

Komuna shtesë në Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Ditët e Gjeodetit

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovë i përbërë nga gjeodetët dhe ...
Shko te lajmet

Monitorim i RIK

Në kuadër të planit të rregullt në projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale...
Shko te lajmet

RECAP plus avancon barazinë

Me qëllim të monitorimit të aktiviteteve të pilot projektit RECAP Plus, që konsiston...
Shko te lajmet

Renovohet edhe ZKK Gjakovë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar...
Shko te lajmet

Marrëveshja për Riinxhinjerim

Nënshkruhet marrëveshja për riinxhinjerimin e Zyrave Kadastrale
Shko te lajmet

Sfidat rreth RIK në 50 Zona

Me qëllim të diskutimit të sfidave nga projektet e kaluara të rindërtimit ...
Shko te lajmet

Vazhdon bashkëpunimi me GIZ

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga ...
Shko te lajmet

Trajnime për Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale Komunale...
Shko te lajmet

Delegacion i GIZ në AKK

Me qëllim të vlerësimit të projekteve që janë duke u zhvilluar nga komponenti...
Shko te lajmet

Një delegacion i AKK niset për Sarajevë

Si pjesë e projektit IMPULS për harmonizimin e të dhënave hapësinore...
Shko te lajmet

RECAP plus vazhdon aktivitete

Si pjesë e implementimit të projektit Rindërtimi I Informacioneve Kadastrale...
Shko te lajmet

Benefitet nga RIK dhe KN

Pas përfundimit të suksesshëm të projektit RIK në 23 ZK dhe KN në 15 qytete...
Shko te lajmet

Produktet dhe sherbimet

LAJME

Informatë,

Më dt. 05.08.2015, në hapësirat e AKK-së në Prishtinë u mbajt takim pune në mes të Kryetarit të KK-së Graçanicë, z. Vlladeta Kostiq dhe stafit të tij me Drejtorin e Përgjithshëm të AKK-së Z. Murat Meha, dhe stafit të tij, lidhur me Ngritjen e Kapaciteteve në ZKK-në Graçanicë me qëllim të ofrimit të shërbimeve më të shpejta dhe më efikase për pronarët dhe institucionet relevante. Takimi u...

Informacione për palët në ZK që janë pjesë e Projektit Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale

1.      Në rastë se pronari/ët janë gjallë, është e nevojshme vetëm leternjoftimi dhe prania e të dy palëve në zyre për të nënshkruar procesverbalin, 2.      Në rastet kur pala nuk është gjallë, trashëgimmarrësit duhet të kryejnë trashëgimin te Noteri dhe pastaj ta dorëzojnë në zyren. Nëse kemi ndarje, ndrrime të pronësisë duhet të jenë...

VENDIM PËR SHIKIM PUBLIK

Në bazë të neni 29 paragrafi 10 i Ligjit nr. 04/-L-013 për Kadastër, nenit 17 paragrafi 1 dhe 2 i Udhëzimit Administrativ nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 5 paragrafi 1.16 i Udhëzimit Administrativ nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 8 i...

VENDIM PËR SHIKIM PUBLIK

Në bazë të neni 29 paragrafi 10 i Ligjit nr. 04/-L-013 për Kadastër, nenit 17 paragrafi 1 dhe 2 i Udhëzimit Administrativ nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 5 paragrafi 1.16 i Udhëzimit Administrativ nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 8 i...

VENDIM PËR SHIKIM PUBLIK

Në bazë të neni 29 paragrafi 10 i Ligjit nr. 04/-L-013 për Kadastër, nenit 17 paragrafi 1 dhe 2 i Udhëzimit Administrativ nr. 02/2012 për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 5 paragrafi 1.16 i Udhëzimit Administrativ nr. 03/2012 për Punën e Komisionit për Rindërtimin e Kadastrit dhe Regjistrit të Drejtave mbi Pronën e Paluajtshme, nenit 8 i...

INSPIRE EUROPE

 

 

STATISTIKAT E PERDITESUARA

Multimedia