Shoqata e gjeodetëve në AKK

Si partnerë të fuqishëm në lëmin e kadastrës dhe gjeodezisë, Shoqata e Gjeodetëve...
Shko te lajmet

Formohet grupi për monitorimin e ZKK

Me qëllim të monitorimit të punëve kadastrale të kryera nga Zyrat Kadastrale ...
Shko te lajmet

Shoqata e shqipëtarëve në Suedi në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pritur një delegacion katër anëtarësh të Lidhjes ...
Shko te lajmet

Mblidhet Komisioni për RIK

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së projektit për rindërtimin e inciormacioneve kadastrale ...
Shko te lajmet

Punëtori për bashkëpunim AKK-ZKK

Një delegacion I Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i përbërë kryesisht nga ekspertët...
Shko te lajmet

Vendosen shenjat me emra rrugësh

Nën implementimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, si dhe me përkrahje...
Shko te lajmet

Takim pune me ekspertin e GIZ-së

Si rezultat i bashkëpunimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe GIZ-së gjermane...
Shko te lajmet

Diskutime mbi misionin e IMPULS

Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve brenda Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Të dhënat nga KN nëpër Komuna

Pas përfundimit të projektit Krijimi i Kadastrit të Ndërtesave në dhjetë qytete...
Shko te lajmet

Përfundon trajnimi në Tokio

Pas dy javësh trajnim intensiv për avancim në operimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Monitorim i aktiviteteve në terren

Monitorimi në terren i disa aktiviteteve që ndërlidhen me ngritjen e kualitetit...
Shko te lajmet

Takim për IMPULS

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së projektit IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin...
Shko te lajmet

AKK, aktivitete të ngjeshura në Tokio

Grupi i ekspertëve të AKK-së i përberë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

Mbahet takimi për IKIH

Si pjesë e planit dinamik për krijimin e strategjisë shtetërore për Infrastrukturën...
Shko te lajmet

Komisioni takon implementuesit

Ne vazhdën e takimeve të rregullta me OE të cilët janë përzgjedhur...
Shko te lajmet

Ekspert ligjor ndërkombëtar në AKK

Duke u konsideruar si palë të ndërsjella të interesit, Agjencia Kadastrale e Kosovës...
Shko te lajmet

KFOR, vizitë AKK-së

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët si dhe trajtimit të ...
Shko te lajmet

Delegacion i AKK-së në Tokio

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv ...
Shko te lajmet

Raporti i punëve të terrenit

Me qëllim të monitorimit të punëve në terren, një ekip nga Agjencia Kadastrale...
Shko te lajmet

AKK prezanton në IGJK

Me ftesë të Institutit Gjyqësorë të Kosovës, me datë 27 Janar 2015 në ambientet ...
Shko te lajmet

Komuna shtesë në Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale të Kosovës ...
Shko te lajmet

Ditët e Gjeodetit

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovë i përbërë nga gjeodetët dhe ...
Shko te lajmet

Monitorim i RIK

Në kuadër të planit të rregullt në projektin e Rindërtimit të Informacioneve Kadastrale...
Shko te lajmet

RECAP plus avancon barazinë

Me qëllim të monitorimit të aktiviteteve të pilot projektit RECAP Plus, që konsiston...
Shko te lajmet

Renovohet edhe ZKK Gjakovë

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, i shoqëruar...
Shko te lajmet

Marrëveshja për Riinxhinjerim

Nënshkruhet marrëveshja për riinxhinjerimin e Zyrave Kadastrale
Shko te lajmet

Sfidat rreth RIK në 50 Zona

Me qëllim të diskutimit të sfidave nga projektet e kaluara të rindërtimit ...
Shko te lajmet

Vazhdon bashkëpunimi me GIZ

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i udhëhequr nga ...
Shko te lajmet

Trajnime për Cadastral Map

Me qëllim të aftësimit profesional të personelit të Zyrave Kadastrale Komunale...
Shko te lajmet

Delegacion i GIZ në AKK

Me qëllim të vlerësimit të projekteve që janë duke u zhvilluar nga komponenti...
Shko te lajmet

Një delegacion i AKK niset për Sarajevë

Si pjesë e projektit IMPULS për harmonizimin e të dhënave hapësinore...
Shko te lajmet

RECAP plus vazhdon aktivitete

Si pjesë e implementimit të projektit Rindërtimi I Informacioneve Kadastrale...
Shko te lajmet

Benefitet nga RIK dhe KN

Pas përfundimit të suksesshëm të projektit RIK në 23 ZK dhe KN në 15 qytete...
Shko te lajmet

Produktet dhe sherbimet

LAJME

Delegacion i shoqatës së gjeodetëve në AKK

Si partnerë të fuqishëm në lëmin e kadastrës dhe gjeodezisë, bashkëpunimi mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Shoqatës së Gjeodetëve ka qenë permanente. Në vazhdën e këtij bashkëpunimi, një delegacion i Shoqatës së Gjeodetëve i prirë nga Kryetari i Shoqatës z. Murat Hoxha, ka vizituar Agjencinë Kadastrale të Kosovës ku për së afërmi me ekspertët e Agjencisë janë diskutuar...

Formohet grupi për monitorimin e ZKK

Me qëllim të monitorimit të punëve kadastrale të kryera nga Zyrat Kadastrale Komunale, për të cilën gjë është edhe ligjërisht e ngarkuar, Agjencia Kadastrale e Kosovës me vendim të Kryeshefit të saj Prof. Dr. Murat Meha, ka formuar Grupin e Ekspertëve për Monitorimin e ZKK-ve, në përbërje të të cilit janë përfshirë ekspertë kadastral dhe ekspertë ligjorë. Monitorime të tilla nëpër ZKK janë...

VENDIM për monitorimi e aktivitetet në ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) duke u  bazuar dispozitat e nenit 4 paragrafi 10  të Ligjit nr. 04/-L-013 për Kadastër, është  përgjegjëse  për mbikëqyrjen e të gjitha aktiviteteve të kryera sipas dispozitave të këtij ligji nga Zyra Komunale Kadastrale (ZKK), prandaj AKK-ja duke ju referuar kësaj dispozite merr këtë ...

Vendim për Shikim Publik

Me datën 27. 02. 2015 , të bëhet hapja e Shikimit Publik për 5 ZK  nga Projekti i RIK-ut n; 50 Zona Kadastrale . Zonat Kadastrale në Komunën e Shtimës, për të cilat hapet Shikimi Publik janë: Vojnoc, Muzeqin dhe Gjurkoc. Zonat Kadastrale në Komunën e Obiliqit, për të cilat hapet Shikimi Publik: Graboc i Epërm dhe  Leshkoshiq. ...

Shoqata e shqipëtarëve në Suedi në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka pritur një delegacion katër anëtarësh të Lidhjes së Shoqatave Shqiptare në Suedi të prirë nga kryetari i Lidhjes z. Isuf Topilla, të cilët kanë shprehur dëshirë që të vizitojnë këtë agjenci ku për së afërmi do të informoheshin me ecurinë e kësaj agjencie, me rezultatet dhe sfidat, etj. Delegacioni u prit nga Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z....

Multimedia