Lajme

« Prapa

AKK, aprovohen tre Udhëzime Administrative

Me qëllim të avancimit në fushën e tarifave të ofrimit të produkteve dhe shërbimeve nga Agjencia Kadastrale e Kosovës si dhe në atë të licencimit të kompanive gjeodete dhe gjeodetëve të licencuar, Agjencia Kadastrale e Kosovës për Planit Legjislativ të vitit 2021 kishte paraparë edhe amandamentimin e tre Udhëzimeve Administrative, respektivisht Udhëzimin Administrativ për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 08/2019 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr.05/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MEA) Nr. 09/2020 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme dhe Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr. 06/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve. Sipas planifikimit, këto Udhëezime Administrative tani më kanë hyrë në fuqi ndërsa në vijim mund të informoheni mbi arsyet dhe ndryshimet që kanë imponuar këto Udhëzime Administrative:

Udhëzimin Administrativ (MMPHI) Nr. 04/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 08/2019 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës - Bazuar në rekomandimin e dhënë nga Ministria e Financave, AKK në Planin Legjislativ të viti 2021 ka propozuar Plotësim Ndryshimin e Udhëzimit Administrativ MMPH Nr. 08/2019 për Tarifat e Produkteve dhe Shërbimeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të trajtimit të tarifave për produktet dhe shërbimet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës për Institucionet Publike. Me këtë udhëzim administrativ, janë bërë disa ndryshime, përkatësisht janë evidentuar tarifat për të gjitha produktet e AKK-së, me qëllim që ky akt nën ligjor të e përcaktojë nivelin sa më të arsyeshëm të tarifave për institucionet publike. Gjithashtu ka përcaktuar edhe nocionet teknike të cilat përdoren për krijimin e përdoruesve nga institucionet publike dhe ato private me autorizime publike si dhe shtimin e produkteve të reja.

Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr.05/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MEA) Nr. 09/2020 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme - Me këtë udhëzimin administrativ, janë bërë disa ndryshime të cilat janë vërejtur se janë në kundërshtim me praktikat më të mira të zbatimit të Ligjit për Kadastër, po ashtu janë paraparë disa raste kur përjashtohet pagesa e tarifave për regjistrimin e të drejtave sendore, sikurse tek rastet e ri regjistrimit, regjistrimit apo modifikimit të barrës apo ngarkesës tjetër, si dhe lirimi nga pagesa për regjistrimin e disa ndalesave. Po ashtu është përkufizuar termi "anëtarët e familjes së ngushtë", për qëllim të përcaktimit të tarifës për regjistrimin e të drejtave sendore. Gjithashtu ndryshim tjetër është bërë tek verifikimi i titullit juridik, ku tashmë përveç institucionit, kërkesa për verifikim të titullit juridik mund të bëhet edhe nga pala si dhe janë specifikuar disa çështje të cilat mund të kenë mundësi të interpretimit të dyfishtë. Gjithashtu është krijuar baza ligjore me të cilën obligohen të gjitha përdoruesit e institucioneve publike dhe përdoruesit privat të cilët ofrojnë shërbime publike që të bëjnë shënimin në Regjistrin kadastral, për pronën e paluajtshme që është në procedurë ose është përfunduar. Shënimi i tillë bëhet pa pagesë. Kjo është bërë me qëllim të parandalimit të mundësisë së keqpërdorimit të të dhënave dhe ndalimin e mundësisë së realizimit të disa transaksioneve në të njëjtën kohë. Kryesisht kemi të bëjmë me transaksionet e shitblerjeve dhe lidhja e disa akteve noteriale për të njëjtën paluajtshmëri. Është konsideruar si një mundësi e mirë e parandalimit të zhvillimit të disa transaksioneve në të njëjtën kohë. Shënimi do të ketë kuptimin e njoftimit të të gjitha palëve pjesëmarrëse në një procedurë që mund të jetë te noteri, në gjykatë, te përmbaruesi privat apo te cili do institucion tjetër. Vënia e shënimit është e obligueshme për të gjitha institucionet të cilat merren me të drejta pronësore duke përfshirë gjykatat, noterët, përmbaruesit privat, prokurorinë (te rastet e caktimit të masës së sigurisë), Administrata Tatimore etj..

Udhëzimi Administrativ (MMPHI) Nr. 06/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve - Gjatë zbatimit të Udhëzimit Administrativ Nr. 13/2019 për Licencimin e Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve, janë vërejte disa zbrazëtira ligjore e të cilat kanë paraqitur problem në mbarëvajtjen e procesit të licencimit të Kompanive Gjeodete dhe Gjeodetëve dhe me qëllim të eliminimit të tyre AKK kishte propozuar në Planin Legjislativ për aktet nënligjore të vitit 2021 plotësim ndryshimin e këtij udhëzimi. Ky udhëzim administrativ do te zbatohet për mënyrën e licencimit të kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve në tërë territorin e Republikës së Kosovës siç përcaktohet me Ligjin Nr. 04/L-013 për Kadastër dhe me këtë Udhëzim Administrativ, po ashtu është bërë përcaktimi i rregullave detaje lidhur me kandidatet të cilët kanë të drejtë të aplikojnë për licencim. Ndryshimet kryesore të cilat i ka paraparë ky udhëzim administrativ kanë të bëjnë me kushtet dhe procedurat e licencimit të kandidatëve të cilët aplikojnë për licencim, përkatësisht kushti që një kandidat i cili ka aplikuar për licencim pas aprovimit të kërkesës duhet të dëshmoj se punë primare e ka punën si gjeodet i licencuar, ndërsa si punë sekondare mund të punoj ndonjë punë tjetër publike apo private. Po ashtu janë të obliguar të jenë të regjistruar si biznes individual, kufizimi i të drejtës për licencim deri në moshën 65 vjeçare dhe është përcaktuar përmbajtja dhe mënyra e dhënies së testit për licencim. Sa i përket kompanive të licencuara është përcaktuar kompetenca e personave që mund të nënshkruajnë lëndë në emër të kompanisë gjeodezike të licencuar.

Udhëzimet Administrtive mund të gjenden në linkun në vijim:

http://www.kca-ks.org/udhezime-administrative