Lajme

« Prapa

AKK, takim për menaxhim financiar të REGIP

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, respektivisht Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese dhe implementuese e projektit për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër dhe për infrastrukturë të informacioneve gjeohapësinore (REGIP) të mbështetur nga Banka Botërore në formë kredie. Në kuadër të këtij projekti parashihet implementimi i një numri të konsiderueshëm aktivitetesh, ndërsa me qëllim të diskutimit mbi çështjet rreth menaxhimit financiar, disbursimit dhe buxhetit me datë 14 tetor në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës u mbajt një takim pune mes Udhëheqësit të Njësisë për Implementim të Projektit z. Muzafer Çaka dhe Specialistit për Financa në kuadër të Njësisë për Implementim të Projektit z. Liridon Gruda me z-njën Jonida Myftiu, përgjegjëse për menaxhimin financiar të të gjithë projekteve që Banka Botërore implementon në Republikën e Kosovës dhe Republikën e Shqipërisë. Në fillim të takimit u fol mbi sfidat me të cilat është ballafaquar projekti REGIP në aspektin e menaxhimit financiar dhe po ashtu edhe me procesin e prokurimit. Pjesëmarrësit në takim janë pajtuar që të fillohet me procedurat për disbursimet për aktivitetet e parapara për implementim gjatë vitit 2021 si dhe janë bërë parashikimet e disbursimeve dhe menaxhimit financiar për vitin 2022 për projektin REGIP.