Lajme

« Prapa

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent për administrimin e regjistrave pronësorë, për hartografi, për kadastër dhe për gjeodezi, për sistem të unifikuar të adresave dhe për infrastrukturë kombëtare të informacioneve gjeohapësinore vlerëson rolin e Komunave, respektivisht Zyrave Kadastrale Komunale si një ndër më të rëndësishmit në proces të implementimit të suksesshëm të mandatit dhe përgjegjësive të saja. Për këtë arsye, ekzekutivi i AKK-së ka ndërmarrë një fushatë vizitash nëpër Komuna, ku së bashku me Kryetarët e Komunave dhe me Drejtorët e Drejtorive për Kadastër dhe për Urbanizëm do të identifikojnë fushat e intersit të përbashkët ku bashkëpunimi do të mund të avancohej. Në këto takime pos shkëmbimit të informacioneve të përgjithshme, do të diskutohet edhe për implementimin e disa aktiviteteve kapitale të parapara në kuadër të Projektit për Regjistrimin e Pronës dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore, huamarrje kjo nga Banka Botërore. Një temë tjetër e interesit dhe e paraparë për trajtim në këto takime do të jetë edhe ajo rreth dy projektligjeve të reja, respektivisht atë për kadastër dhe atë për infrastrukturë të të dhënave gjeohapësinore, aprovimi i të cilëve nga Kuvendi i Republikës së Kosovës do të kishte ndikim të menjëhershëm në avancimin e fushës së kadastrës dhe grumbullimit dhe shpërndajes së informacioneve gjeohapësinore. Përndryshe takimet e para janë zhvilluar me Kryetarin e Komunës së Gjilanit z. Alban Hyseni me të të Kamenicës z. Kadri Rahimaj. Takimet kanë qenë të frytshme, ndërsa nga rezultatet e këtyre bashkëpunimeve përfitues do të jenë si qytetarët po ashtu edhe institucionet e komnave në fjalë.