Lajme

Krijimi i hartës së pronësisë së Kosovës

Me qëllim ngritjes së kualitetit të të dhënave pronësore si dhe për të ndihmuar institucione tjera publike të cilat për implementimit të përgjegjësive të tyre kanë nevojë për informacione pronësore, Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke krijuar hartën e pronësisë së Kosovë. Në këtë kuadër, sot është mbajtur një takim pune mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të diskutuar rreth shtrirjes gjeografike të llojeve të pronave (private e shoqërore) dhe raportin në mes tyre. Harta e pronësisë bazohet në të dhënat e parcelave të shkarkuara nga sistemi zyrtar i pronave, respektivisht Sistemi i Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë. Gjatë takimit janë diskutuar dhe paraqitur çështjet teknike dhe problematikat e te dhënave. Pas përfundimit të analizave gjeografike, do të përpilohet një raport i detajuar, i cili do të përmban burimin e të dhënave, vitin e prodhimit të të dhënave, metodologjinë e punës, hartat e pronësisë për secilën komunë dhe statistikat përkatëse për komunë. Në takimin të cilit i priu Zëvendësuese Drejtortesha e Përgjithshme z-nja Afërdita Thaçi morrën pjesë edhe u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj, eksperti i GIS-it z. Avni Rrustemi, Udhëheqësi i Njësisë së Adresave z. Amir Sogojeva dhe eksperti i TI-së z. Besfort Thaçi.