Lajme

« Prapa

Punëtori mbi implementimin e programit të legalizimit të ndërtimeve pa leje

Nën organizimin e Projektit KEGA të USAID, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve të interesit në fushën e legalizimit të objekteve pa leje, respektivisht Departamenti i Ndërtimit pranë MMPHI, Zyra Kadastrale Komunale në Graçanicë, Zyra Kadastrale Komunale në Prishtinë, përfaqësuesve nga Zyrat për Urbanizëm në këto dy komuna, përfaqësues nga Agjuencia Kadastrale e Kosovës me datë 6 dhe 7 tetor në  Hotel Centrum Prizren është mbajtur një punëtori mbi implementimin e programit të legalizimit të ndërtimeve pa leje. Tema kryesore e takimit ka qenë trajtimi i tëa rriturave dhe sfidave në procesin e legalizimit në në Prishtinë dhe në Graçanicë, pastaj përpunimi i aplikacioneve të legalizimit duke ndjekur procesin e legalizimit dhe strukturën organizative të rekomanduar, shqyrtimi i aplikacioneve dhe vendimeve dhe regjistrimi i lëndëve në kadastër dhe në regjistrin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme. Në këtë punëtori Agjencia Kadastrale e Kosovës u përfaqësua nga Zyrtari i Lartë Ligjor z. Nadir Shyqeriu dhe nga Eksperti i GIS-it z. Esat Xani.