Lajme

« Prapa

Punëtori në kuadër të projektit Spatial II

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave të ndryshme ndërkombëtare e regjionale që kanë për qëllim avancimin në fushën e kadastrës dhe gjeoinformacionit si dhe harmonizimin e produkteve dhe shërbimeve që ofron konform atyre që ofrohen nga shtetet e BE-së. Në të kaluarën ka pasur disa projekte konkrete regjionale të cilat kanë ndihmuar institucionet për kadastër e hartografi të shteteve të Ballkanit Perëndimor, përfshi edhe Agjencinë Kadastrale të Kosovës në zhvillimin profesional, në ngritjen e kapaciteteve njerëzore e teknologjike, në ngritjen e aplikacioneve të ndryshme gjeohapësinore si projekti IMPULS, ai INSPIRATION, SPATIAL e ngjashëm, ndërsa aktualisht është duke u implementuar edhe vazhdimi i projektit SPATIAL, respektivisht SPATIAL II, i financuar nga Ministria e Punëve të Jashtme të Holandës. E në kuadër të këtij projekti, me datë 15 Tetor në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një punëtori me ekspertët nga Autoriteti Holandez për Kadastër dhe Hartografi z Haico vd Vegt dhe z. Dorus Kruse. Qëllimi i këtij takimi ishte që në bashkëpunim mes përfaqësuesve të institucioneve respektive, të identifikohen fushat se ku do të duhej të fokusohej përkrahja për AKK. Si pika të interesit u veçua përkrahja në fushën e infrastrukturës për informacione hapësinore në Republikën e Kosovës, pastaj përkrahje në ngritjen e kualitetit të të dhënave kadastrale dhe në avancim të planifikimit në fushën e përfitimeve nga produktet dhe shërbimet t[ cilat Agjencia Kadastrale e Kosovës ua ofron palëve të interesit. Ndërsa propozimet përfundimtare do të merren pas një diskutimi të brendshëm në AKK dhe përmes diskutimeve të AKK-së me palë të interesit.