Lajme

« Prapa

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit për Regjistrimin e Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore, huamarrje kjo nga Banka Botërore në kuadër të cilët projekt janë paraparë dhjetëra aktivitete për implementim në një periudhë pesëvjeçare. Me qëllim të përcjellës së ecurisë së aktiviteteve në kuadër të këtij projekti si dhe për të diskutuar për sfidat me të cilat janë duke u ballafaquar aktivitetet, një delegacion i ekspertëve të Bankës Botërore respektivisht Udhëheqësi i Ekipit z. Paul Scott Prettitore, zv. Udhëheqësi i ekipit z. Caleb Travis Johnson dhe ekspertja për çështje shoqërore z-nja Alma Shahbaz kanë qëndruar në një vizitë njëjavore në AKK ku zhvilluan një sërë takimesh me ekspertë të AKK-së rreth projekteve kapitale në pritje të implementimit dhe me palë të jashtme të interesit që kryesisht ishin në fushën e gjithë përfshirjes shoqërore në shfrytëzim të të drejtave pronësore.