Lajme

« Prapa

Seminar regjional për mbrojtjen nga zjarret

Në kuadër të implementimit të Projekti për Ndërtimin e Kapaciteteve për Zvogëlimin e Rrezikut nga fatkeqësitë përmes Sistemit të Paralajmërimit të Hershëm të Zjarreve Pyjore – NFFIS me metoda ekologjike ECO- DRR, i cili është duke i implementuar nga Agjencia për Menaxhim Emergjent e në bashkëpunim me JICA-n, prej datave 14 Nëntor 2021 e deri më 17 nëntor 2021 është mbajtur seminari i pare regjional kushtuar këtij aktiviteti. Në këtë seminar përmes prezantimeve dhe debateve interaktive mes përfaqësuesve të institucioneve implementuese dhe përkrahësve të projektit në shtetet e regjionit, janë shkëmbyer përvoja për zhvillimin e sistemit te integruar për parandalimin dhe paralajmërimin e hershëm të zjarreve të pyjeve, sistemi i integruar i parandalimit dhe paralajmërimit të hershem të zjarreve në pyje nga këndvështrimi i  sistemit te IT, pastaj ndërtimi i kapaciteteve për zgjedhjen e rrezikut në fatkeqësi në ekosistem, e të tjera. Në këtë seminar Agjencia Kadastrale e Kosovës, si palë e interesit në ofrimin e të dhënave gjeohapësinore për Agjencinë për Menaxhim Emergjent, u prezantua nga Eksperti i GIS-t z. Amir Reçica i cili informoi pjesëmarrësit në seminar mbi të dhënat gjeohapësinore të cilat AKK posedon, e të cilat do të jenë të nevojshme në implementimin e këtij projekti.