Lajme

« Prapa

Takim i grupit punues për plotësim - ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për produktet e AKK-së

Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka avancuar ofrimin e informacioneve pronësore dhe kadastrale për palë të interesit, respektivisht ka kaluar nga mënyra tradicionale e ofrimit të informacioneve (CD, letër e postë elektronike) në mënyrë më të avancuar përmes ofrimit të qasjes në informacione përmes ueb shërbimeve në kohë reale. Për këtë arsye, respektivisht për të ndarë përgjegjësit dhe obligimet e palëve të përfshira në këtë shkëmbim të informacioneve, kohë më parë janë nënshkruar edhe Memorandume Bashkëpunimi mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe institucioneve përfituese. Ndërsa, me qëllim të identifikimit të sfidave me të cilat janë ballafaquar si Agjencia në cilësinë e ofruesit të këtyre të dhënave po ashtu edhe institucionet përfituese në cilësinë e shfrytëzuesve të të dhënave, me datë 16 Shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të AKK-së dhe përfaqësuesve të Administratës Tatimore të Kosovës (ATK) dhe të Njësisë për Inteligjencë Financiare (NjIF). Në këtë takim të cilit i priu z. Mentor Xhemajli nga Sektori i Produkteve i shoqëruar edhe nga ekspertë financiar, ligjor, kadastral e ata të TI-së, u diskutua baza ligjore me theks të veçantë plotësim-ndryshimi i Udhëzimit Administrativ për Shërbimet dhe Produktet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe u trajtuan komentet e  ATK dhe NjIF  për të njëjtat. Po ashtu u trajtuan mundësitë për tejkalim të disa barrierave burokratike të cilat në rast të eliminimit do të ndikonin në ngritjen e kualitetit të vetë shërbimeve si dhe do të përshpejtonin kohën e shkëmbimit të informacioneve mes institucioneve publike, e nga ky proces do të përfitonin si institucionet po ashtu edhe qytetarët e Republikës së Kosovës

.