Lajme

« Prapa

Trajnim për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për krijimin e sistemit të unifikuar të adresave në kuadër të projektit për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër dhe për infrastrukturë gjeohapësinore (REGIP), huamarrje kjo nga Banka Botërore, ka paraparë edhe aktivitetin për kompletimit të Sistemit të Adresave. Me qëllim të parapërgatitjes së zyrtarëve komunal për përkrahje të këtij aktiviteti kapital, AKK ka organizuar trajnim për zyrtarët e urbanizmit të komunave Gjilan, Suharekë, Deçan, Novobërdë dhe Junik. Qëllimi i trajnimit është të u ofroj zyrtarëve komunal njohuri rreth mirëmbajtjes së të dhënave të adresave përmes aplikacionit Sistemi i Informacioneve për Regjistrin e Adresave (SIRA). Trajnimet do të vazhdojnë edhe për zyrtarët e Drejtorive për Urbanizëm nëpër Komunat tjera.