AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së...
Shko te lajmet

Përcillen raportet e monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet...
Shko te lajmet

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit ...
Shko te lajmet

Përfundojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin ...
Shko te lajmet

AKK, vijojnë takimet me Bankat

Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për...
Shko te lajmet

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

AKK, përfundojnë takimet virtuale me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin për regjistrimin automatik të hipotekave për nevoja të bankave në Kosovë, ndërsa për prezantimin e këtij moduli janë mbajtur disa takime mes përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave në Kosovë dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të përfshirjes së interesave të dyja institucioneve.
Qëllimi i këtyre takimeve ishte prezantimi i përgjithshëm i modulit, kornizës ligjore për te dhe aspektin teknik për implementimin e modulit. AKK në këto takime kishte kërkuar që Bankat të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme që ti implementojnë edhe ndryshime e nevojshme në sistemet e tyre, me qëllim që ky modul të fillojë të shfrytëzohet sa më shpejtë dhe brenda afatit të caktuar nga AKK.
Po ashtu, si rezultat i këtyre takimeve Shoqata e bankave dhe AKK ishin pajtuar që të fillojë një seri takimesh të ndara mes përfaqësuesve të Bankave komerciale në Kosovës dhe atyre të AKK-së me qëllim të diskutimeve teknike për përgjegjësitë e institcioneve respektive për implementimin teknik sa më të shpejtë të këtij moduli. Ndërsa me datë 16 dhe 17 Korrik janë mbajtur takime mes përfaqësuesve të AKK dhe përfaqësuesve të IS Bank, NLB Bank, Raiffeisen Bank, ProCredit Bank dhe Zirat Bank me çka edhe përfundon cikli i takimeve mes AKK dhe bankave komerciale që veprojnë në Kosovë.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE