Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

AKK, përfundojnë takimet virtuale me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin për regjistrimin automatik të hipotekave për nevoja të bankave në Kosovë, ndërsa për prezantimin e këtij moduli janë mbajtur disa takime mes përfaqësuesve të Shoqatës së Bankave në Kosovë dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës, me qëllim të përfshirjes së interesave të dyja institucioneve.
Qëllimi i këtyre takimeve ishte prezantimi i përgjithshëm i modulit, kornizës ligjore për te dhe aspektin teknik për implementimin e modulit. AKK në këto takime kishte kërkuar që Bankat të bëjnë të gjitha përpjekjet e mundshme që ti implementojnë edhe ndryshime e nevojshme në sistemet e tyre, me qëllim që ky modul të fillojë të shfrytëzohet sa më shpejtë dhe brenda afatit të caktuar nga AKK.
Po ashtu, si rezultat i këtyre takimeve Shoqata e bankave dhe AKK ishin pajtuar që të fillojë një seri takimesh të ndara mes përfaqësuesve të Bankave komerciale në Kosovës dhe atyre të AKK-së me qëllim të diskutimeve teknike për përgjegjësitë e institcioneve respektive për implementimin teknik sa më të shpejtë të këtij moduli. Ndërsa me datë 16 dhe 17 Korrik janë mbajtur takime mes përfaqësuesve të AKK dhe përfaqësuesve të IS Bank, NLB Bank, Raiffeisen Bank, ProCredit Bank dhe Zirat Bank me çka edhe përfundon cikli i takimeve mes AKK dhe bankave komerciale që veprojnë në Kosovë.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE