AKK, takim me shoqatën e bankave

Në vazhdën e aktiviteteve dhe përkrahjes që Agjencia Kadastrale e ...
Shko te lajmet

Takim me ekspertë të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen ...
Shko te lajmet

Legalizimi, takim në AKK

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me ...
Shko te lajmet

Udhëzuesi për procedurat e regjistrimit të pronës

Hyrja në fuqi e udhëzimeve të reja administrative për ...
Shko te lajmet

Një vit mandat, takim me personelin

Pas një mungese të gjatë në zyrat e punës si rezultat i vendimeve...
Shko te lajmet

Nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi drejtësinë, lirinë dhe...
Shko te lajmet

AKK, takim i menaxhmetit

Me qëllim të informimit të ndërsjellët mes Kryeshefit Ekzekutiv ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ministrin Kuqi

Pas emërimit në pozitën e Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë...
Shko te lajmet

Takim me Agjencinë e Arkivave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ZKK Prishtinë

Agjencia Kadastrale e Kosovës periudhën e masave të vendosura ...
Shko te lajmet

Takim me Drejtorinë e Urbanizmit

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që ndërlidhen ...
Shko te lajmet

Monografia, takim me z. Skender Tullumi

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon përvjetorin e saj jubilar...
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK

Duke marrë parasysh masat e marra nga Qeveria e Republikës ...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbimin e të dhënave

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve publike ...
Shko te lajmet

Doracaku për Kadastrin e Ndërtesave

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përgjegjëse për ...
Shko te lajmet

Diskutim, doracakut për regjistrim të pronës

Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë vitit të kaluar ka avancuar...
Shko te lajmet

Takim në AKK, avancimet në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

AKK, takim i menaxhmetit

Me qëllim të informimit të ndërsjellët mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Drejtorëve të Drejtorive të AKK-së me datë 10 qershor 2020 në ambientet e AKK-së është mbajtur takimi i rradhës i menaxhmentit. Në këtë takim u raportua për aktivitetet e kryera në periudhën mes dy takimeve të menaxhmentit, ndërsa theksi kryesor u vendos te përpjekja për kthimin gradual në punë pas një periudhe kohore gjatë të cilës konform vendimeve të Qeverisë së Republikës së Kosovës, AKK vepronte vetëm me staf esencial dhe kryesisht duke u fokusuar në punët primare të saja. Për situatën e re, menaxhmenti u informua se AKK është pajisur me pajisje mbrojtëse, maska, dorëza e dezinfektues nga Ministria e Shëndetësisë. Po ashtu Kryeshefi i AKK-së informoi menaxhmentin mbi takimin që kishte pasur me Ministrin e Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuqi, ku Agjencisë i është ofruar përkrahje nga Ministria në përgjithësi e nga vetë Ministri në veçanti. Në përgjithësi, në takim pos që u prezantuan aktivitetet e ndërmarra, u identifikuan edhe aktivitetet kryesore për javët në vijim e që kryesisht kanë të bëjnë me hapjen e të dhënave për institucione publike, aktivitetet rreth shënimit të 20 vjetorit të themelimit të Agjencisë, rishikimi i dy draft ligjeve që pritet të aprovohen, ligjit të ri për kadastër dhe atij për infrastrukturën e informacioneve gjeohapësinore, e ngjashëm.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE