AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së...
Shko te lajmet

Përcillen raportet e monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet...
Shko te lajmet

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit ...
Shko te lajmet

Përfundojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin ...
Shko te lajmet

AKK, vijojnë takimet me Bankat

Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për...
Shko te lajmet

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së Suharekës dhe me qëllim të trajtimit të disa çështjeve që ndërlidhen me ushtrimin e mandatit të kësaj zyre kadastrale, me datë 30 korrik 2020 në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) është mbajtur një takim pune mes Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij dhe Drejtorit të ZKK Suharekë z. Emrush Bytyqi po ashtu i shoqëruar nga bashkëpunëtorët e tij. Në takim pos që janë prezantuar aktivitetet e institucioneve respektive, janë trajtuar edhe disa çështje rreth procedurave të regjistrimit të pronës në disa raste specifike me të cilat janë ballafaquar zyrtarët e ZKK Suharekë. Në takim po ashtu janë vlerësuar angazhimet e ndërsjella të institucioneve me theks të veçantë ofrimi i shërbimeve pornësore në kohë pandemie si dhe krijimi i dokumenteve profesionale e teknike të prodhuara nga Agjencia Kadastrale e Kosovës të cilat kanë unfikuar e standardizuar procedurat e punës në të gjitha Zyrat Kadastrale Komunale, kanë ndikuar në ngritjen e shkallës së kualitetit të të dhënave, kanë ngritur transaprencën në ofrim të shërbimeve, kanë lehtësuar procedurat për regjistrim të pronës, etj. Palët në takim janë pajtuar që bashkëpunimi të vazhdojë e të intensifikohet edhe në të ardhmen duke aspiruar avancimin e ofrimit të shërbimeve pronësore për qytetarët dhe institucionet e Republikës së Kosovës. 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE