Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

AKK, takim teknik me përfaqësues të Odës së Përmbaruesve

Si rezultat i takimit të mbajtur me datën 27 Gusht mes Kryeshefit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Kryetarit të Odës së Përmbaruesve z. Arben Gashi, në të cilin prijësit e institucioneve ishin zotuar të thellohet bashkëpunimi në nivel teknik mes ekspertëve të institucioneve respektive me qëllim të avancimit të mënyrës së shkëmbimit të informacioneve kualitative, të sakta e në kohë sa më të shpejtë, me datë 1 shtator është mbajtur takimi vijues i nivelit teknik. Në takim është diskutuar rreth bazës ligjore që rregullon shkëmbimin e të dhënave, apsektit teknologjik, ueb apliakcionet dhe ueb shërbimet e zhvilluara nga AKK për të dhënat që ajo disponon e ngjashëm. Kërkesë e Odës së Përmbaruesve është trajtimi i mundësive për lehtësimin e procedurës për regjistrimin, modifikimin dhe fshirjen e Shënimit përmbarimorë dhe ekzekutimin e Urdhërit përmbarimor. Ndërsa më shumë detaje rreth përgjegjësive dhe obligimeve të institucioneve, pritet të rregullohen me Memorandumin e bashkëpunimit që pritet të nënshkruhet në një afat sa më të shkurtë kohor.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE