Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Kërkesë për komentimin e Projektligjit për IKIH

Sipas Ligjit aktual mbi kadastrin Nr.04/-L-013, neni 23, Agjencia Kadastrale e Kosovës caktohet si përgjegjëse për bashkërendimin dhe krijimin e Infrastkturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore në Republikën e Kosovës. Si e tillë, Agjencia Kadastrale e Kosovës ka draftuar edhe Ligjin për Infrastrukturën Kombëtare të Informacioneve Hapësinore në Republikën e Kosovës, që ka për qëllim të përcaktojë rregullat themelore për infrastrukturën e informacionit gjeohapësinor në Republikën e Kosovës në pajtueshmë në Direktivën INSPIRE 2007/2/EC, të Bashkimit Evropian. Ligji aktualisht është i publikuar në Platforma Online, me qëllim të sigurimit të zbatimit të standardeve për konsultime publike sipas Rregullores nr. 05/2016, me qëllim që palëve relevante të interesit të u jepen mundësia e komentimit. 

Komentet dhe sugjerimet e juaja, mund  t'i dërgoni në afat kohor prej 15 ditë punë në web faqen e MEA-së , e-mail: vlora.osaj@rks-gov.net, Bashkim.Shaqiri@rks-gov.net

http://konsultimet.rks-gov.net/viewConsult.php?ConsultationID=40924


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE