AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së...
Shko te lajmet

Përcillen raportet e monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet...
Shko te lajmet

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit ...
Shko te lajmet

Përfundojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin ...
Shko te lajmet

AKK, vijojnë takimet me Bankat

Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për...
Shko te lajmet

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Legalizimi, takim në AKK

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të USAID, Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit (Departamentit të Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit), Zyrave Kadastrale Komunale në Komunën e Prishtinës dhe përfaqësuesve të Drejtorisë për Urbanizëm në Komunën e Prishtinës me datë 12 qershor në AKK është mbajtur takim për procesin e legalizimit, respektivisht qartësimi i disa procedurave për regjistrimin e objekteve të legalizuara në kadastër. Takimi kryesisht ka qenë i natyrës profesionale e teknike, me theks të veçantë mbarëvajtja e deritanishme e procesit të legalizimit kryesisht në Komunën e Prishtinës. Përmes debateve interaktive dhe gjithëpërfshirëse ekspertët e AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti së bashku me ekspertët tjerë trajtuan rastet konkrete të cilat u ngritën nga zyrtarët e ZKK Prishtinë si trajtimi i shtëpive individuale me kërkesa për regjistrim me njësi pjesë e ndërtesës, kategorizimi në disa raste të veçanta për shtëpitë individuale, regjistrimi i hapësirave të përbashkëta etj. Takimet e tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen varësisht prej sfidave me të cilat ballafaqohen institucionet përgjegjëse për legalizimin e objekteve pa leje. 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE