AKK, takim me shoqatën e bankave

Në vazhdën e aktiviteteve dhe përkrahjes që Agjencia Kadastrale e ...
Shko te lajmet

Takim me ekspertë të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen ...
Shko te lajmet

Legalizimi, takim në AKK

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me ...
Shko te lajmet

Udhëzuesi për procedurat e regjistrimit të pronës

Hyrja në fuqi e udhëzimeve të reja administrative për ...
Shko te lajmet

Një vit mandat, takim me personelin

Pas një mungese të gjatë në zyrat e punës si rezultat i vendimeve...
Shko te lajmet

Nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi drejtësinë, lirinë dhe...
Shko te lajmet

AKK, takim i menaxhmetit

Me qëllim të informimit të ndërsjellët mes Kryeshefit Ekzekutiv ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ministrin Kuqi

Pas emërimit në pozitën e Ministrit të Ministrisë së Ekonomisë...
Shko te lajmet

Takim me Agjencinë e Arkivave

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti i ...
Shko te lajmet

AKK, takim me ZKK Prishtinë

Agjencia Kadastrale e Kosovës periudhën e masave të vendosura ...
Shko te lajmet

Takim me Drejtorinë e Urbanizmit

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve që ndërlidhen ...
Shko te lajmet

Monografia, takim me z. Skender Tullumi

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon përvjetorin e saj jubilar...
Shko te lajmet

Takohet menaxhmenti i AKK

Duke marrë parasysh masat e marra nga Qeveria e Republikës ...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbimin e të dhënave

Me qëllim të ngritjes së kualitetit të shërbimeve publike ...
Shko te lajmet

Doracaku për Kadastrin e Ndërtesave

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përgjegjëse për ...
Shko te lajmet

Diskutim, doracakut për regjistrim të pronës

Agjencia Kadastrale e Kosovës gjatë vitit të kaluar ka avancuar...
Shko te lajmet

Takim në AKK, avancimet në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Legalizimi, takim në AKK

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të USAID, Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit (Departamentit të Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit), Zyrave Kadastrale Komunale në Komunën e Prishtinës dhe përfaqësuesve të Drejtorisë për Urbanizëm në Komunën e Prishtinës me datë 12 qershor në AKK është mbajtur takim për procesin e legalizimit, respektivisht qartësimi i disa procedurave për regjistrimin e objekteve të legalizuara në kadastër. Takimi kryesisht ka qenë i natyrës profesionale e teknike, me theks të veçantë mbarëvajtja e deritanishme e procesit të legalizimit kryesisht në Komunën e Prishtinës. Përmes debateve interaktive dhe gjithëpërfshirëse ekspertët e AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti së bashku me ekspertët tjerë trajtuan rastet konkrete të cilat u ngritën nga zyrtarët e ZKK Prishtinë si trajtimi i shtëpive individuale me kërkesa për regjistrim me njësi pjesë e ndërtesës, kategorizimi në disa raste të veçanta për shtëpitë individuale, regjistrimi i hapësirave të përbashkëta etj. Takimet e tilla do të vazhdojnë edhe në të ardhmen varësisht prej sfidave me të cilat ballafaqohen institucionet përgjegjëse për legalizimin e objekteve pa leje. 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE