AKK, diskutim për procesin e shpronësimit

Me qëllim të diskutimit rreth sfidave me të cilat është duke u ballafaquar...
Shko te lajmet

Vazhdojnë trajnimet për qasje në regjistrat pronësorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar prezantimin e ueb ...
Shko te lajmet

AKK, takim virtual për REGIP

Me qëllim të diskutimit mbi parapërgatitjet profesionale e teknike...
Shko te lajmet

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me BKS

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duka vazhduar ...
Shko te lajmet

Unifikimi i emrëtimeve të komunave

Në kuadër të korigjimit të të dhënave kadastrale në bazën e të ...
Shko te lajmet

Takim me Byronë Kosovare të Sigurimit

Reformat ligjore dhe teknologjike të ndërmarra nga Agjencia ...
Shko te lajmet

Mbahet takimi i parë i menaxhmentit për vitin 2021

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi rezultatet e arritura...
Shko te lajmet

AKK, trajnim për Policinë e Kosovës

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar me...
Shko te lajmet

AKK trajnim për Njësinë për Inteligjencë Financiare

Si rezultat i Memorandimit për Bashkëpunim të nënshkruar ...
Shko te lajmet

AKK, trajnime për operim në RDPP

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) gjatë vitit 2020 ka ndërmarrë ..
Shko te lajmet

AKK vazhdon shpërndarjen e mirënjohjeve

Agjencia Kadastrale e Kosovës këtë vit shënon 20 vjetorin e...
Shko te lajmet

AKK, trajnim i avancuar për FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht eksperti i hartografisë...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Mbahet takimi i nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi drejtësinë, lirinë dhe sigurinë në Republikën e Kosovës, me theks të veçantë liritë që kanë të bëjnë me komunitetet potencialisht të margjinalizuara, me datë 10 qershor 2020 është mbajtur takimi i rradhës i nën-komitetit për drejtësi, liri dhe siguri. Anëtarët e këtij komiteti nga institucionet publike dhe organizatat ndërkombëtare që veprojnë në Republikën e Kosovës trajtuan disa nga çështje me prioritet e që kishin të bëjnë me të drejtat fundamentale të njeriut, respektimi dhe mbrojtja e komuniteteve pakicë, barazinë gjinore, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, lirinë e shprehjes, të drejtën në pronë, trafikimi me njerëz, migrimi e ngjashëm. Në këtë takim morri pjesë edhe Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe Zyrtari i lartë ligjor z. Bashkim Shaqiri të cilët u përfshinë në disa çështje që kishin të bëjnë me implementimin e vendimeve lidhur me pronën të Agjencisë Kosovare për Kthim dhe Verifikim të Pronës.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE