AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së...
Shko te lajmet

Përcillen raportet e monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet...
Shko te lajmet

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit ...
Shko te lajmet

Përfundojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin ...
Shko te lajmet

AKK, vijojnë takimet me Bankat

Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për...
Shko te lajmet

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Një vit mandat, kryeshefi mban takim me personelin

Pas një mungese të gjatë në zyrat e punës si rezultat i vendimeve të marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës për të parandaluar përhapjen e sëmundjes COVID 19 dhe me kthimin gradual në normalitet po ashtu në pajtueshmëri me vendimet e kërkesat e Qeverisë, Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka mbajtur një takim informues me personelin e AKK-së. Qëllimi i takimit ishte informimi mbi aktivitetet e marra gjatë kohës së masave që imponuan mungesë në punë, prezantimi i disa produkteve të krijuara në këtë periudhë si doracaku për rindërtim të informacioneve kadasrale, doracaku për kadastrin e ndërtesave, udhëzuesi për procedurat e regjistrimin të pronës në kadastër e ngjashëm. Po ashtu data e mbajtjes së takim korespondoi edhe me njëvjetorin e emërimit të z. Ahmeti në pozitën e Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së, dhe me këtë rast Kryeshefi bëri një prezantim të të arriturave, sifdave dhe planeve të ardhshme dhe njëherësh falënderoi secilin nga ekspertët e AKK-së për kontributin e dhënë në realizim të projekteve të ndyshme.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE