AKK, takim me ZKK Suharekë

Me kërkesë të Zyrës Kadastrale Komunale (ZKK) të Komunës së...
Shko te lajmet

Përcillen raportet e monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet...
Shko te lajmet

AKK, takim me FSK

Si rezultat i takimit të mbajtur me datë 25.02.2020 mes Drejtorit ...
Shko te lajmet

Përfundojnë takimet me bankat komerciale

Agjencia Kadastrale e Kosovës kohë më parë ka zhvilluar modulin ...
Shko te lajmet

AKK, vijojnë takimet me Bankat

Ekonomike, Bankën Kombetare Tregtare dhe me Bankën për Biznes...
Shko te lajmet

Forumi për shkëmbim të të dhënave

Me datë 21 maj të vitit 2020 është nënshkruar marrëveshja për...
Shko te lajmet

AKK, takim me USAID

Me qëllim të prezantimit të aktiviteteve të ndërsjella si dhe për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Shoqatën e Bankave

Me qëllim të prezantim të modulit për regjistrimin automatik të ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) muajve të fundit i është nënshtruar masave të ndëmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit Covid19, mirëpo edhe me masat e vendosura AKK për asnjë moment nuk ka ndërprerë ofrimin e shërbimeve si për qytetarët po ashtu edhe për institucionet e Republikës së Kosovës. Pos ofrimit të shërbimeve, ekspertët e AKK-së kanë qenë të përfshirë edhe në aktivitete tjera kapitale si krijimi i literaturës profesionale e teknike për çështje kadastrale, gjeodezike e pronësore si dhe në monitorimin e punëve të Zyrave Kadastrale Komunale, kompanive të licencuara gjeodete e gjeodetëve të licencuar per periudhën kohore Dhjetor 2019- Mars 2020. Sa i përket monitorimit, raportet me të gjeturat janë nënshkruar nga Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti, dhe të njejtat u janë përcjellur Kryetarëve të Komunave dhe drejtorëve të Zyrave Kadastrale Komunale, me kërkesë për eliminimin e parregullsive të evidentuara. Vlen te ceket se në monitorimin e rradhës që do të përfshijë periudhën pas hyrjes në fuqi të Kornizës së re të Punës nr. AKK 2020/01, do të ndërmirren edhe masa konkrete konform kornizës ligjore për të gjithë ata që nuk zhvillojnë punët dhe aktivitetet kadastrale konform standardeve kadastrale (ose legjislacionit) në fuqi, për çka janë njoftuar edhe kryetarët e komunave dhe drejtorët e zyrave kadastrale komunale. Raportet e monitorimit për komuna mund të gjenden në linkun në vijim:

http://www.kca-ks.org/raports


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE