Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Pas përfundimit të monitorimit, nënshkruhen dhe përcillen raportet

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) muajve të fundit i është nënshtruar masave të ndëmarra nga Qeveria e Republikës së Kosovës me qëllim të parandalimit të përhapjes së virusit Covid19, mirëpo edhe me masat e vendosura AKK për asnjë moment nuk ka ndërprerë ofrimin e shërbimeve si për qytetarët po ashtu edhe për institucionet e Republikës së Kosovës. Pos ofrimit të shërbimeve, ekspertët e AKK-së kanë qenë të përfshirë edhe në aktivitete tjera kapitale si krijimi i literaturës profesionale e teknike për çështje kadastrale, gjeodezike e pronësore si dhe në monitorimin e punëve të Zyrave Kadastrale Komunale, kompanive të licencuara gjeodete e gjeodetëve të licencuar per periudhën kohore Dhjetor 2019- Mars 2020. Sa i përket monitorimit, raportet me të gjeturat janë nënshkruar nga Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti, dhe të njejtat u janë përcjellur Kryetarëve të Komunave dhe drejtorëve të Zyrave Kadastrale Komunale, me kërkesë për eliminimin e parregullsive të evidentuara. Vlen te ceket se në monitorimin e rradhës që do të përfshijë periudhën pas hyrjes në fuqi të Kornizës së re të Punës nr. AKK 2020/01, do të ndërmirren edhe masa konkrete konform kornizës ligjore për të gjithë ata që nuk zhvillojnë punët dhe aktivitetet kadastrale konform standardeve kadastrale (ose legjislacionit) në fuqi, për çka janë njoftuar edhe kryetarët e komunave dhe drejtorët e zyrave kadastrale komunale. Raportet e monitorimit për komuna mund të gjenden në linkun në vijim:

http://www.kca-ks.org/raports


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE