Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Përkrahje FSK-së në fushën e hartografisë dhe gjeoinformacionit

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së Mbrojtjes (MM) dhe Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), e për interesat e zhvillimit të dy institucioneve përkatëse, me datë 4 shkurt 2021 në ambientet e MM është mbajtur një takim gjithëpërfshirës pune mes përfaqësuesve të MM, respektivisht Forcave të Sigurisë së Kosovës (FSK) dhe përfaqësuesve të AKK-së, të prira nga Komandanti i FSK-së Gjeneral Rahman Rama dhe Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti.  

Në takim, pos prezantimit të aktiviteteve të instuicioneve në fjalë dhe identifikimit të fushave ku ky bashkëpunim do të mund të avancohej dhe si rezultat i takimeve paraprake të zhvilluara mes ekspertëve nga dy institucionet, u nënshkrua edhe një Marrëveshje Bashkëpunimi.

Qëllimi i Marrëveshjes është formalizimi i bashkëpunimit që kryesisht ka të bëjë me përkrahjen dhe ekspertizën që AKK do ia ofrojë FSK-së në fushën e hartografisë, gjeoinformacionit, me ofrimin e produkteve kadastrale që administrohen nga AKK për nevoja të FSK-së, me specifikimin e përgjegjësive të palëve nënshkruese, me emërimin e personave përgjegjës për zbatim të marrëveshjes e ngjashëm. Implementimi i kësaj marrëveshjeje do të rezultojë me ngritjen e kapaciteteve të institucioneve ndërsa si rezultat, përkrahja profesionale që AKK do ia ofrojë FSK-së do të rezultojë me ngritjen e kapaciteteve të FSK për implementimin sa më gjithëpërfshirës të mandatit të saj.  

 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE