Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

REGIP, takim virtual mes ekspertëve të AKK-së dhe atyre të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pëfituese e Projektit të Bankës Botërore për Regjistrim të Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë të Informacioneve Hapësinore (REGIP), i cili u ratifikua nga Kuvdeni i Republikës së Kosovës gjatë vitit 2020. Me qëllim të koordinimit sa më të mirë e sa më produktiv mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe ekspertëve të ekipit të Bankës Botërore, gjatë dy ditëve të kaluar janë mbajtur takime intensive dhe githëpërfshirëse të institucioneve në fjalë. Në takim janë trajtuar aktivitetet për nga aspekti teknik, ligjor e financiar. Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe udhëheqësi i Ekipit të Bankës Botërore z. Paul Prettitore u pajtuan që bashkëpunimi në nivel ekspertësh të instensifikohet ditëve në vijim, krejt me qëllim të fillimit sa më pare të implementimin të aktiviteteve. Përndryshe projekti REGIP përbëhet prej 4 komponentëve, respektivisht komponenti për politikat, mbështetjen ligjore dhe institucionale, komponenti për modernizimin e kadastrit, komponenti për teknologjinë e informacionit dhe infrastrukturën gjeohapësinore dhe komponenti i cili përfshin menaxhimin e projektit, ndërtimin e kapaciteteve, informimin publik dhe monitorimin dhe vlerësimin.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE