Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Trajtim i tarifës në transaksion të përcaktuar nga Komuna e Prishtinës

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion të përcaktuar nga Komuna e Prishtinës në Rregulloren për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale 01. Nr. 110-2782, me datë 03.02.2021, është mbajtur një takim pune në mes të z. Bashkim Shaqiri, zv. i Drejtorit të Drejtoratit Ligjor në Agjencinë Kadastrale të Kosovës dhe z-një Venera Çerkini, Drejtoreshë e Departamentit Ligjor në Ministrinë e Pushtetit Lokal. Çështje diskutimi ishte shqyrtimi i ligjshmërisë së nenit 4 të Rregullores për tarifa, ngarkesa dhe gjoba komunale 01. Nr. 110-2782, të aprovuar nga Kuvendi i Komunës së Prishtinës, plotësuar dhe ndryshuar me Rregulloren Nr. 01-431/04-0253431/17 (KPR). Nga AKK është konsideruar se kjo tarifë është e kundërligjshme dhe ndikon drejtpërsëdrejti në realizimin e të drejtave pronësore nga qytetarët, të drejta të garantuara me Kushtetutën e Republikës së Kosovës. Në këtë takim, përfaqësuesit e të dy Institucioneve u dakorduan që të bëhet shqyrtimi i ligjshmërisë së nenit 4 të kësaj rregulloreje dhe të largohet kjo tarifë e cila është barrë shumë e madhe për qytetaret në realizim të të drejtave pronësore.
 

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE