Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

« Prapa

Unifikimi i emrëtimeve të komunave në regjistrin kadastral

Në kuadër të korigjimit të të dhënave kadastrale në bazën e të dhënave, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duke bërë korigjimin dhe plotësimin e të dhënave për persona fizik dhe juridik në regjistrin kadastral. Si pjesë e këtij aktiviteti është bërë unifikimi i emërtimeve të komunave në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë me qëllim të krijimit të një numri dhe emërtimi unik për secilën komunë. Kjo është bërë në bashkëpunim me komunat, të cilat në AKK kanë përcjellur të dhënat e tyre zyrtare, respektivisht Numrin Fiskal dhe Emërtimin Zyrtar të Komunës. Me pas në AKK është bërë ekstraktimi i titullarëve të ndryshëm për secilën komunë, është bërë analizimi dhe filtrimi i këtyre të dhënave duke i përzgjedhur për shqyrtim fillimisht vetëm pronat të cilat për titullar kanë komunat dhe të cilat nuk kanë destinim (shfrytëzim) të përcaktuar. Janë përgaditur Regjistrat e Ndërrimeve për 38 komunat në bazë të cilave është bërë unifikimi i emërtimve të komunave përkatëse në një titullartë vetëm me një numër dhe emërtim unik.

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE