Marrëveshje bashkëpunimi AKK dhe OPP

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ...
Shko te lajmet

Vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

Takim AKK -AKI

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Klinës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje ...
Shko te lajmet

Takim në Agjencinë Kundër Korrupsionit

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror
Shko te lajmet

AKK, takim me drejtorët e ri në dy ZKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent ...
Shko te lajmet

AKK, vizitë pune në Komunën e Artanës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

QARKORE NR. 1 PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE NË NIVEL KOMUNAL

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje, dhe kompletimit të kornizës ligjore me miratimin e akteve nënligjore me 15 korrik 2019, komunat kanë filluar trajtimin e ndërtimeve pa leje që janë ndërtuar ose kanë filluar të ndërtohen pa leje apo kanë tejkaluar lejen ndërtimore deri në datën e hyrjes në fuqi të Ligjit. Së fundmi për nevoja të procesit të...

Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes AKK dhe Odës së Përmbaruesve

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ofrimit të të dhënave mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) dhe Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës (OPPK) si në rrafshin menaxhieral po ashtu edhe në atë teknik e profesional, me datë 17 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes prijësve të institucioneve respektive, z....

AKK, vizitë pune në Komunën e Malishevës

Qeveria e Republikës së Kosovës ka nënshkruar marrëveshje me Bankën Botërore për projektin për pronë të paluajtshme dhe infrastrukturë gjeohapësinore (REGIP), i cili së fundi është ratifikuar nga parlamenti i Republikës së Kosovës. Agjencia Kadastrale e Kosovës si përfituese e këtij projekti ka filluar me aktivitete konkrete për implementimin e tij. Në kuadër të projektit REGIP njëra...

Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe Agjencia e Kosovës për Inteligjencë nënshkruajnë memorandum bashkëpunimi

Me datë 14 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK), Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe Drejtori i Agjencisë Kosovare të Inteligjencës z. Kreshnik Gashi kanë nënshkruar Memorandum për Bashkëpunim ndërmjet AKK-së dhe AKI-së. Ky memorandum është bazuar në fushë-veprimtarinë kushtetuese dhe ligjore të këtyre dy institucioneve dhe përbën avancim...

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për licencimin e gjeodetëve dhe kompanive gjeodete ka ndërmarrë të gjitha aktivitetet të cilat rrjedhin nga Udhëzimi Administrativ (MMPH) Nr. 13/2019 për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve, përfshi edhe testimin certifikues i cili është mbajtur me datën 15 gusht në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, ndërsa sot...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE