Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

« Prapa

AKK, mbahet takimi i menaxhmentit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka filluar me aktivitetet e saja të parapara për vitin 2020, dhe për këtë qëllim me datë 13 janar Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti ka mbajtur një takim pune me drejtorët e drejtorive të AKK-së. Temë e takimit ishte shqyrtimi i të arriturave gjatë vitit 2019 si dhe planifikimi i detajuar i aktiviteteve që AKK pritet të ndërmerr gjatë vitit 2020, me theks të veçantë implementimin e projekteve të parapara dhe ndërmarrja e reformave në kadastër. Po ashtu, në takim secili prej drejtorëve përmes diskutimeve interaktive paraqiti planet për vitin 2020, si dhe u  identifikuan sfidat me të cilat pritet të ballafaqohen këtë vit dhe mjetet për tejkalimin e sfidave. Ndërsa rëndësi të veçantë iu kushtua aktiviteteve të parapara për muajt e parë të vitit 2020, respektivisht licencimi i gjeodetëve, monitorimi i punës së Zyrave Kadastrale Komunale dhe draftimi i termave të referencës për projektet e parapara. Në përfundim të takimit u theksua se këtë vit duhet të u kushtohet rëndësi e madhe ngritjes së kualitetit të të dhënave, hapjes së të dhënave, avancimeve ligjore që kryesisht kanë të bëjnë me shtyrjen para të ligjit të ri për kadastër dhe Ligjit për IKIH e ngjashëm.  


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE