AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

« Prapa

AKK, punëtori për Direktivën INSPIRE

Nën organizimin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe me pjesëmarrje të ekspertëve në fushën e krijimit, mirëmbajtjes dhe shpërndarjes së të dhënave gjeohapësinore dhe ekspertëve ligjor nga vetë Agjencia Kadastrale e Kosovës dhe nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinorë, në Prishtinë është mbajtur punëtoria për prezantim të kornizës ligjore për implementimin e Direktivës së BE-së 2007/2 INSPIRE, e cila përcakton rregullat e shkëmbimit të të dhënave gjeohapësinore mes shteteve anëtare të BE_së. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte prezantim praktik i kornizës ligjore që derivon nga Direktiva INSPIRE, përfshi vetë Direktivën, rregullat implementuese, specifikacionet teknike e ngjashëm.  Hapjen e punëtorisë e bëri Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, i cili bëri një aktivitet të përgjithshëm rreth fushës së infrastrukturës kombëtare të informacioneve hapësinore (IKIH) dhe ndryshimet që do të përjetojë IKIH me rastin e hyrjes në fuqi tëLigjit për IKIH. Ndërsa prezantimet i udhëhoqi eksperti nga autoriteti suedez përgjegjës për implementimin e direktivës INSPIRE në Suedi "Lantmateriet". Kjo punëtoru u mbajt në kuadër të projektit  IMPULS i cili konsiston me harmonizimin e të dhënave hapësinore të shteteve të regjionit me ato to shteteve anëtare të BE-së, ndërsa në të kontribuojnë autoritetet shtetërore për kadastër dhe hartografi nga Republika e Kosovës, Shqipëri, Mali i Zi, Serbia, Bosnja dhe Hercegovina, Maqedonia. Ky projekt implementohet nga autoriteti suedez për kadastër "Lantmateriet" ndërsa financohet nga SIDA suedeze.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE