Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

« Prapa

AKK, vizitë në Komunën e Pejës

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si rezultat i reformave të ndërmarra ligjore, ka sjell në fuqi 11 udhëzime të reja administrative nga fusha e kadastrës, regjistrimit të pronës dhe sistemit të unifikuar të adresave. Ndërsa disa nga këto udhëzime administrative kanë pasur ndikim edhe në kryerjen e punëve kadastrale nga Zyrat Kadastrale Komunale. Për këtë arsye, me ftesë të Kryetarit të komunës së Pejës z. Gazmend Muhaxhiri, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i shoqëruar nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Eksperti i Lartë Ligjor z. Bashkim Shaqiri kanë qëndruar në një vizitë zyrtare në këtë Komunë. Theks kryesorë në takim kishte ndarja dhe bashkimi i parcelave në zonat urbane dhe rurale bazuar ne udhëzimet e reja administrative, trajtimi i parcelave të krijuara që shfrytëzohen si rrugë, ndërrimi i destinimit të tokës. emërtimet e rrugëve të reja e ngjashëm. Në takim, Kryeshefi i AKK-së informoi si z. Muhaxherin po ashtu edhe ekspertët nga kjo Komunë mbi çështjet e ngritura. Po ashtu, ekspertët e AKK-së ofruan përkrahje me tërë kapacitetet profesionale në rastet kur do të ketë nevojë për një gjë të tillë. Po ashtu, si konkludim i dyanshëm nga takimi ishte nevoja për vazhdim të bashkëpunimit përmes monitorimit të punëve të Zyrës Kadastrale Komunale dhe përmes shkëmbimit të ekspertizave profesionale e ligjore.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE