AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Formatet për përgatitjen e dokumentacionit gjeodezik dhe kadastral për legalizimin e ndërtimeve pa leje

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përgatitur formatet e standardizuara për përgatitjen e dokumentacionit gjeodezik dhe kadastral për ndërtesat dhe pjesët e ndërtesave në procesin e trajtimit të ndërtimeve pa leje. Shpjeguesin dhe formatet i gjeni të bashkëngjitura në linkun http://www.kca-ks.org/legalizimi në faqen e Agjencisë Kadastrale të Kosovës.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE