AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Nënshkruhet Memorandum bashkëpunimi mes AKK dhe DTP

Me qëllim të ofrimit sa më kualitativ dhe më të shpejtë të të dhënave kadastrale dhe pronësoro-juridike mes institucioneve respektive, duke përmendur edhe fakti se kjo shënon herën e parë që një institucion publik merr të dhënat kadastrale përmes ueb shërbimeve, pa përdorur mjete tradicionale si CD, letër, ose përmes emailit, Agjencia Kadastrale e Kosovës respektivisht Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë z. Avni Ahmeti ka nënshkruar një memorandum mirëkuptimi me Departamentin për Tatim në Pronë në kuadër të Ministrisë së Financave për ofrimin e të dhënave për qëllime të tatimit në pronë. AKK përmes këtij memorandumi zotohet të siguroj qasje për shikim dhe marrje të informatave në Regjistrin e të dhënave Kadastrale – SIKTK, pa pagesë për Departamentin e Tatimit në Pronë, bazuar në Ligjin Nr. 04/L-194 për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 03/L-048 për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësitë, të ndryshuar dhe plotësuar me Ligjet Nr. 03/L221 Dhe Nr. 04/L-116, neni 16 i këtij ligji, përkatësisht nenit 32 të Ligjit bazik, i shtohet paragrafi 3, ku thuhet se: "Pavarësisht nga paragrafi 1. i nenit 32 të ligjit bazik, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) do të ofrojë falas të gjitha të dhënat/informatat, në formatin elektronik dhe fizik, që kërkohen nga Ministria e Financave dhe çdo institucion tjetër shtetëror, që do të shfrytëzohen për tatimin në pronë, vlerësimin e pronës sipas zonave kadastrale dhe parcelave". Qasje të tillë DTP do të ketë në të gjitha të dhënat kadastrale në formatin elektronik përmes ueb-shërbime, duke përfshirë shfrytëzimin e bazës elektronike të të dhënave tekstuale për tërë territorin e Kosovës që mbahen nga AKK-ja, me qëllim të zbatimit të marrëveshjes. AKK do t'i siguroj të dhënat kadastrale përmes ueb shërbimeve duke shfrytëzuar bazën elektronike të sistemeve digjitale, ndërsa Departamenti i tatimit në pronë garanton që të dhënat që i merr-shikon janë konfidenciale dhe si të tilla do të përdorën vetëm për qëllime të këtij memorandumi.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE