Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

« Prapa

Ortofotot 2018 publikohen në Gjeoportal

Aerofotografimi i fundit në Kosovë ishte bërë në vitin 2012, andaj për shkak të ndryshimeve të shumta në terren ka qenë më se e nevojshme që të realizohet projekti i ri në vitin 2018. Ky projekt si objektiva kryesore kishte ofrimin e mbështetjes në procesin e legalizimit të objekteve, planifikimin e  infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore,  mbështetjen në fushën e hidrografisë dhe demografisë, azhurnimin e hartës topografike, krijimin e hartave dhe skicave tematike të ndryshme si dhe shfrytëzimin e tokës në përgjithësi. Ndërsa, si rezultat i projektit janë prodhuar ortofoto me rezolucion 8cm për zonat urbane, ortofoto me rezolucion 20cm për zonat rurale, ortofoto me rezolucion 40cm për zonat maloresi dhe ortofoto me rezolucion 40cm për një gjërësi 200 m jashtë kufirit. Ndërsa të gjitha ortofotot, ato urbane, rurale dhe malore janë të qasshme për shikim dhe përdorim përmes wms serviseve përmes gjeoportalit shtrotëror në http://geoportal.rks-gov.net/search.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE