Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Shko te lajmet

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Shko te lajmet

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Shko te lajmet

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Shko te lajmet

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Shko te lajmet

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Shko te lajmet

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

« Prapa

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit për periudhën pesëvjeçare, 2020-2024 i cili pritet të fokusohet në qëndrueshmërinë afatgjatë të AKK-së. Plani i Biznesit do të përfshijë një përmbledhje të shkurtër të sfidave dhe pengesave aktuale të ZKK-ve dhe institucioneve të tjera të administrimit të tokës, dhe mënyrat se si ato do të adresohen në politikat e AKK-së. Plani i Biznesit do të sigurojë një plan të qartë zbatimi të reformave institucionale dhe organizative për sistemin kadastral dhe regjistrimin e pronës së paluajtshme në Republikën e Kosovës, ndërsa sot para ekzekutivit të AKK-së është prezantuar edhe drafti i parë i këtij plani. Qëllimi i prezantimit ishte të analizohet drafti i planit dhe në lidhje me të njëjtit të jepet udhëzime se kah duhet të orientohet. Prezantimi ishte interaktiv, ndërsa gjatë tij u rekomandua që të intensifikohen komunikimet mes operatorit ekonomik që është duke zhvilluar planin dhe drejtorëve të drejtorive të AKK-së, me qëllim që në versionin përfundimtar të qartësohet vizioni i AKK-së, caku ku duhet arritur, sfidat që mund të paraqiten dhe mjetet për tejkalimin e atyre sfidave.


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE