Gazeta periodike e muajit prill

Agjencia Kadastrale e Kosovës me qëllim të informimit të palëve të ...
Shko te lajmet

Mbahet testimi i rradhës për licencim

Me datë 28 Prill në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës...
Shko te lajmet

Takimi i Komitetit për Banimi Social

UN-Habitat dhe Ministria për Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe...
Shko te lajmet

Vazhdojnë trajnimet e gjeodetëve

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht ekspertë nga Drejtoria e ...
Shko te lajmet

Mbahet takim ndërinstitucional mes AKK, AME dhe JICA

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ përgjegjës për kadastër...
Shko te lajmet

Punëtori për zonat prioritare të planifikimit

Nën organizimin e UN-Habitat dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve...
Shko te lajmet

Takim virtual i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Me qëllim të analizimit të progresit të arritur deri më tani në kuadër të ...
Shko te lajmet

Mbahet trajnimi për gjeodet për operim në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të reformave ligjore dhe ...
Shko te lajmet

AKK,vizitë nga Zv. Ministrja Çavdarbasha

Me qëllim të informimit për së afërmi mbi aktivitetet, projektet, produktet...
Shko te lajmet

Takim me Komunën e Kamenicës

Në kuadër të bashkëpunimit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës me ...
Shko te lajmet

Takim me Kryetarin e Graçanicës

Agjencia Kadastrale e Kosovës për një kohë të gjatë është duke u ...
Shko te lajmet

Takim tripalësh në AKK

Me qëllim të ngritjes së bashkëpunimit të ndërsjellë në mes të...
Shko te lajmet

AKK i ofron produktet për nevoja të FSK

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë së...
Shko te lajmet

Qasje për gjeodetët e licencuar

Në procesin e hapjes së të dhënave për institucione të ndryshme të ...
Shko te lajmet

AKK, Kryeshefi takon Ministrin Nitaj

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve...
Shko te lajmet

AKK, takim me kartverket

Agjencia Kadastrale e Kosovës që nga themelimi i saj ka qenë...
Shko te lajmet

AKK, shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent ...
Shko te lajmet

Takim virtual për legalizim

Me qëllim të diskutimit mbi procesin e legalizimit të ndërtimeve ...
Shko te lajmet

Avancimit të shkëmbimit të të dhënave

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes institucioneve...
Shko te lajmet

Takim për shkëmbimin e të dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkëmbimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Punëtori për zonat e planifikimit

Nën organizimin e UN-Habitat dhe me pjesemarrjen e ...
Shko te lajmet

Formohen grupet për monitorim

Agjencia Kadastrale e Kosovës është duke bërë përgatitjet...
Shko te lajmet

Bashkëpunim me Komunën e Ferizajit

Me qëllim të identifikimit të fushave të interesit të përbashkët...
Shko te lajmet

Takim tre palësh me tre komunat e veriut

Nën organizim të UN HABITAT, Kryetarët e Komunave Zveqan...
Shko te lajmet

Takim i Forumit për Shkëmbimin e të Dhënave

Në vazhdën e takimeve të forumit për shkembimin e të dhënave...
Shko te lajmet

Memorandum për bashkëpunim me ASK

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për...
Shko te lajmet

Implementimi i adresave në gjashtë komuna

Qeveria Norvegjeze dhe Autoriteti Norvegjez për Hartografi ...
Shko te lajmet

UEB APLIKACIONET

PRODUKTET

LAJME

Gazeta periodike e AKK, e muajit Prill

Agjencia Kadastrale e Kosovës me qëllim të informimit të palëve të interesit mbi aktivitetet e saja, nxjerr gazetën periodike "Kadastra". Në vegzën në vijim mund të shkakroni edicionin e muajit prill të kësaj gazete periodike.  ...

Mbahet testimi i rradhës për licencim

Me datë 28 Prill në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, gjeodetët të cilët kanë aplikuar për licencim i janë nënshtruar testimit. Forma e testit certifikues ka qenë elektronike me ç'rast pas përfundimit, aplikantët në mënyrë automatike janë njoftuar me rezultatin e arritur. Testi është mbajtur duke respektuar rekomandimet e IKSHPK, respektivisht duke ndarë aplikantët në dy grupe me...

Takimi i dytë i Komitetit Këshillues të Projektit për Studimin e Fizibilitetit për Programin e Banimit Social në Kosovë

Sot, UN-Habitat dhe Ministria për Mjedis, Planifikim Hapësinor dhe Infrastrukturë (MMPHI) po mbajnë takimin e dytë të Komitetit Këshillues të Projektit (KKP) për Studimin e Fizibilitetit të Programit për Banim Social në Kosovë. Në takim po merrë pjesë edhe z. Albin Kurti (Kryeministër, QeK), znj. Ulrika Richardson (Koordinatore për zhvillim e Kombeve të Bashkuara në Kosovë), z. Liburn Aliu...

Vazhdojnë trajnimet e gjeodetëve të licencuar për operim në SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht ekspertë nga Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit edhe gjatë kësaj jave kanë vazhduar me trajnimin e gjeodetëve të licencuar për operim me qasje të limituar në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK). Këto trajnime vijnë si rezultat i vendimit të marrë kohë më parë nga Agjencia Kadastrale e Kosovës për hapjen e të...

Mbahet takim ndërinstitucional mes AKK, AME dhe JICA

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ përgjegjës për kadastër dhe gjeodezi, për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për hartografi e GIS, për sistemin e unifikuar të adresave dhe për infrastrukturën kombëtare të informacioneve hapësinore është pjesëmarrëse e iniciativave të ndryshme vendore e ndërkombëtare në të cilat ofron si ekspertizë dhe të dhëna për me qëllim të implementimit...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE