AKK, takim me AKKVP

Agjencia Kadastrale e Kosovës, rrespektivisht grupi i saj punues për kthimin dhe ...
Shko te lajmet

Vazhdon trajnim për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së aftësive profesionale të operatorëve të ZKK-ve që operojnë...
Shko te lajmet

Trajnim për SIKTK SOA

Si rezultat i ndryshimeve dinamike në fushën e administrimit të tokës në Republikën...
Shko te lajmet

Vazhdon përkrahja e Qeverisë Norvegjeze

Agjencia Kadastrale e Kosovës e përfaqësuesar nga Kryeshefi Ekzekutiv...
Shko te lajmet

Banka Boterore, vizitë në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në bashkëpunim dhe përkrahje financiare ...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK

Një grup studentësh nga Universitetit të Prishtinës Fakulteti i Shkencave ...
Shko te lajmet

Takim për projektligjin për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda
Shko te lajmet

IMPULS: Punëtori për NSDI

Agjencia Kadastrale e Kosovës si koordinatore e infrastrukturës shtetërore për ...
Shko te lajmet

Punëtori për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Me qëllim të diskutimit rreth drafti draft-udhëzimeve administrative për...
Shko te lajmet

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Ambasadori i Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Kosovës z. Per...
Shko te lajmet

Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral..
Shko te lajmet

Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda AKK-së ka mbajtur një takim pune me Grupin Punues për Projektligjin për Kadastrin e Paluajtshmërive, ku temë diskutimi ishin komentet, sugjerimet dhe kërkesat për sqarime shtesë që palët të ndryshme të interesit si programi për të drejtat pronësorei i USAID-it, Shoqata Bankave, Zyra e Kryeministrit të Kosovës etj, kanë bërë në versionin e fundit të Projektiligjit për kadastër. Në takimin interaktiv Drejtoria Ligjore ka dhënë sqarime në çështjet e ngritura dhe rreth komenteve të bëra nga palët e ndryshme të interesit. 


Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë