AKK, takim me ZKK Rahovec

Një ekip nga Drejtoria për Kadastër e Komunën e Suharekës i përbërë nga drejtori...
Shko te lajmet

Studentët vizitojnë AKK-në

Një grup studentësh nga Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe ...
Shko te lajmet

Modeli për shkëmbim të të dhënave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si koordinatore e Infrastrukturës Shtetërore ...
Shko te lajmet

Asamblena vjetore e "Eurogeographics"

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha është...
Shko te lajmet

AKK-AKP, takim për ngritjen e bashkëpunimit

Me qëllim të ngritjes së shkallës së bashkëpunimit mes AKK...
Shko te lajmet

AKK, vizitë në ZKK Vushtrri

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i prirë nga Drejtori i ...
Shko te lajmet

Trajnim plotësues për grafikën

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së..
Shko te lajmet

Gjeoidi regjional Ballkanik

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha dhe...
Shko te lajmet

Vizita të rëndësishme për kadastrën

Një delegacion dy anëtarësh i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë ...
Shko te lajmet

Punëtori profesionale në Gavle, Suedi

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës ka marr pjesë...
Shko te lajmet

Ambasadori norvegjez vizitë në AKK

Kryshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha...
Shko te lajmet

AKK, takim me ABGJ

Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha ...
Shko te lajmet

Takim me gjeodetët e licencuar

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit mes gjeodetëve që veprojnë në Republikën...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Produktet dhe çmimorja

LAJME

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda AKK-së ka mbajtur një takim pune me Grupin Punues për Projektligjin për Kadastrin e Paluajtshmërive, ku temë diskutimi ishin komentet, sugjerimet dhe kërkesat për sqarime shtesë që palët të ndryshme të interesit si programi për të drejtat pronësorei i USAID-it, Shoqata Bankave, Zyra e Kryeministrit të Kosovës etj, kanë bërë në versionin e fundit të Projektiligjit për kadastër. Në takimin interaktiv Drejtoria Ligjore ka dhënë sqarime në çështjet e ngritura dhe rreth komenteve të bëra nga palët e ndryshme të interesit. 


Statistikat

      

Pyetje të shpeshta

      

Multimedia

      

Qasje në dokumente publike

      

E drejta e gruas në pronë