Tryezë: Gjeneralizimi i hartave topografike

Agjencia Kadastrale e Kosovës me përkrahjen e Qeverisë Japoneze...
Shko te lajmet

Punëtori në kuadër të projektit Spatial II

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave...
Shko te lajmet

AKK, takim për menaxhim financiar të REGIP

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, respektivisht...
Shko te lajmet

Punëtori: Implementimi i programit të legalizimit

Nën organizimin e Projektit KEGA të USAID, dhe me pjesëmarrjen e ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Agjencinë për Barazi Gjinore

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve të institucioneve ...
Shko te lajmet

Takim i grupit për ndryshimin e Udhëzimit për produktet e AKK-së

Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka avancuar ofrimin...
Shko te lajmet

Krijimi i hartës së pronësisë së Kosovës

Me qëllim ngritjes së kualitetit të të dhënave pronësore si dhe për ...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me Kryeshefin e Arkivave të Kosovës

Me qëllim të identifikimit të fushave potenciale të bashkëpunimit të...
Shko te lajmet

Takim gjithëpërfshirës për sistemin e adresave

Në kuadër të përpjekjeve për implementimin sa më kualitativ të ...
Shko te lajmet

Ministri i MMPHI vizitë në AKK

Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor ...
Shko te lajmet

AKK, takim pune për gjeneralizimin hartografik

Me qëllim të diskutimit mbi ecurinë e implementimit të projektit të...
Shko te lajmet

Fillojnë trajnimet e JICA-s

Në vazhdën e përkrahjes së Qeverisë Japoneze nëpërmjet Agjencisë...
Shko te lajmet

Ministri Aliu viziton AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese e projektit për ...
Shko te lajmet

Punëtori: Përmirësimi i Listës së Votuesve

Ndër segmentet e rëndësishme në organizmin e procesit zgjedhor...
Shko te lajmet

Takim me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë

Me kërkesë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZhB) dhe...
Shko te lajmet

Ndërlidhja e sistemit të gjendjes civile me adresat

Procesi i ndërlidhjes së sistemit të gjendjes civile me sistemin unik ...
Shko te lajmet

UEB APLIKACIONET

PRODUKTET

LAJME

AKK, takim pune për gjeneralizimin hartografik

Me qëllim të diskutimit mbi ecurinë e implementimit të projektit të financuar nga JICA japoneze "Zhvillimi i kapaciteteve për gjeneralizimin hartografik të hartave topografike digjitale në Kosovë" në përgjithësi dhe për fazën e dytë të trajnimit të ekspertëve të AKK-së që në mënyrë të pavarur ta bëjnë përgjithësimin e Hartës Digjitale në shkallë të ndryshme në veçanti, Zëvendësuese...

Fillojnë trajnimet për gjeneralizimin e hartave topografike

Në vazhdën e përkrahjes së Qeverisë Japoneze nëpërmjet Agjencisë Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) për Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK) është duke u implementuar projekti "Zhvillimi i kapaciteteve për gjeneralizimin hartografik të hartave topografike digjitale në Kosovë". Ky projekt ka për qëllim krijimin e kapaciteteve për krijimin e hartave topografike me shkallë të vogël...

Ministri Aliu viziton AKK, diskutim mbi projektin REGIP

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese e projektit për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër dhe për infrastrukturën gjeohapësinore në Republikën e Kosovës (akronimi nga anglishtja - REGIP), huamarrje kjo nga Banka Botërore.  Në kuadër të këtij projekti brenda katër komponentëve kryesore, respektivisht komponentit për politikat, mbështetjen ligjore dhe...

Punëtori: Përmirësimi i Listës së Votuesve organizuar nga KQZ

Ndër segmentet e rëndësishme në organizmin e procesit zgjedhor është edhe krijimi i listës së votuesve, e që nënkupton caktimin e votuesve në qendrat e votimit. Përmirësimi i listës së votuesve është njëri ndër proceset më të rëndësishme të KQZ-së, ndërsa një faktor që ndikon në përmirësimin e listës votuese është edhe ndërlidhja e Regjistrit Civil me Regjistrin e Adresave.  Procesi...

Gazeta periodike, edicion kushtuar sistemit të adresave

Agjencia Kadastrale e Kosovës me qëllim të informimin të palëve të interesit mbi aktivitetet e saja, boton gazetën e brendshme periodike "Kadastra". Edicioni i muajit korrik i kësaj gazete i kushtohet aktiviteteve për ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil, dhe i njejti mund të shkarkohet përmes klikimit në foton poshtë:  

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE