AKK prezanton në konferencën regjionale për kadastër

Nën organizimin e Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor ...
Shko te lajmet

Trajnim për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për krijimin e sistemit ...
Shko te lajmet

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

Forumi Botëror Gjeohapësinor (GWF) është platforma premium e industrisë...
Shko te lajmet

Vazhdojnë takimet në Komuna

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është organ kompetent për ...
Shko te lajmet

Ndërlidhja e adreasve, takim në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të implementimit të Projektit ...
Shko te lajmet

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit për...
Shko te lajmet

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent për ...
Shko te lajmet

AKK, takim për sistemin e adresave

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka krijuar një sistemi modern të adresave...
Shko te lajmet

Mbahet testimi i radhës për licencim

Me datë 09 Shkurt 2022 e në pajtim me obligimet që rrjedhin nga...
Shko te lajmet

Digjitalizimi i shërbimit të licencimit

Me qëllim të diskutimit rreth digjitalizimit të procesit të aplikimit për...
Shko te lajmet

Aerofotografimi, diskutim rreth specifikacioneve teknike

Agjencia Kadastrale e Kosovës në mesin e projekteve kapitale për ...
Shko te lajmet

AKK, aprovohen tre Udhëzime Administrative

Me qëllim të avancimit në fushën e tarifave të ofrimit të produkteve ...
Shko te lajmet

REGIP: Delegacion i Bankës Botërore viziton AKK-në

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së aktiviteteve në kuadër të Projektit ...
Shko te lajmet

Eurogeographics, takim për Hartën Euro Regjionale

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga u.d ...
Shko te lajmet

Seminar regjional për mbrojtjen nga zjarret

Në kuadër të implementimit të Projekti për Ndërtimin e Kapaciteteve për....
Shko te lajmet

Tryezë: Gjeneralizimi i hartave topografike

Agjencia Kadastrale e Kosovës me përkrahjen e Qeverisë Japoneze...
Shko te lajmet

Punëtori në kuadër të projektit Spatial II

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave...
Shko te lajmet

AKK, takim për menaxhim financiar të REGIP

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, respektivisht...
Shko te lajmet

Punëtori: Implementimi i programit të legalizimit

Nën organizimin e Projektit KEGA të USAID, dhe me pjesëmarrjen e ...
Shko te lajmet

AKK, takim me Agjencinë për Barazi Gjinore

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve të institucioneve ...
Shko te lajmet

Takim i grupit për ndryshimin e Udhëzimit për produktet e AKK-së

Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka avancuar ofrimin...
Shko te lajmet

Krijimi i hartës së pronësisë së Kosovës

Me qëllim ngritjes së kualitetit të të dhënave pronësore si dhe për ...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me Kryeshefin e Arkivave të Kosovës

Me qëllim të identifikimit të fushave potenciale të bashkëpunimit të...
Shko te lajmet

Takim gjithëpërfshirës për sistemin e adresave

Në kuadër të përpjekjeve për implementimin sa më kualitativ të ...
Shko te lajmet

Ministri i MMPHI vizitë në AKK

Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor ...
Shko te lajmet

AKK, takim pune për gjeneralizimin hartografik

Me qëllim të diskutimit mbi ecurinë e implementimit të projektit të...
Shko te lajmet

Fillojnë trajnimet e JICA-s

Në vazhdën e përkrahjes së Qeverisë Japoneze nëpërmjet Agjencisë...
Shko te lajmet

Ministri Aliu viziton AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese e projektit për ...
Shko te lajmet

Punëtori: Përmirësimi i Listës së Votuesve

Ndër segmentet e rëndësishme në organizmin e procesit zgjedhor...
Shko te lajmet

Takim me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë

Me kërkesë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZhB) dhe...
Shko te lajmet

Ndërlidhja e sistemit të gjendjes civile me adresat

Procesi i ndërlidhjes së sistemit të gjendjes civile me sistemin unik ...
Shko te lajmet

UEB APLIKACIONET

PRODUKTET

LAJME

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore ka paraparë edhe përfundimin e implementimit të Sistemin e Unifikuar të Adresave dhe ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil. Me qëllim të informimin për së afërmi me ecurinë e projektit në fjalë, me benefitet nga...

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit për Regjistrimin e Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore, huamarrje kjo nga Banka Botërore në kuadër të cilët projekt janë paraparë dhjetëra aktivitete për implementim në një periudhë pesëvjeçare. Me qëllim të përcjellës së ecurisë së aktiviteteve në kuadër të këtij projekti si dhe për të diskutuar për sfidat...

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent për administrimin e regjistrave pronësorë, për hartografi, për kadastër dhe për gjeodezi, për sistem të unifikuar të adresave dhe për infrastrukturë kombëtare të informacioneve gjeohapësinore vlerëson rolin e Komunave, respektivisht Zyrave Kadastrale Komunale si një ndër më të rëndësishmit në proces të implementimit të suksesshëm të...

AKK, takim për sistemin e adresave

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka krijuar një sistemi modern të adresave për Kosovën, duke përfshirë krijimin e kapaciteteve profesionale, sistemin digjital te adresave, mbledhjen dhe digjitalizimin e te dhënave, emërtimin e rrugëve, sinjalizimin e adresave etj. Duke pasur parasysh sfidat me të cilat ballafaqohen komunat rreth kompletimit dhe mirëmbajtjes së Sistemit të Adresave, Agjencia...

Mbahet testimi i radhës për licencim

Me datë 09 Shkurt 2022 e në pajtim me obligimet që rrjedhin nga Udhëzimi Administrativ (MMPH) Nr. 13/2019 për licencimin e kompanive gjeodete dhe të gjeodetëve, në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës, gjeodetët të cilët kanë aplikuar për licencim i janë nënshtruar testimit. Testimit i janë nënshtruar 1 kandidatë, ndërsa forma e testimit certifikues ka qenë elektronike me ç ‘rast pas...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE