Marrëveshje Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes

Me qëllim të avancimit të bashkëpunimit në mes të Ministrisë ...
Shko te lajmet

Trajtim i tarifës në transaksion

Me qëllim të shqyrtimit të ligjshmërisë së tarifës në transaksion...
Shko te lajmet

Vlerësim i bashkëpunimit me UN HABITAT

Me qëllim të vlerësimit të Programit të Zhvillimit Gjithëpërfshirës ...
Shko te lajmet

Diskutime për ndërtimin e objektit të ri të AKK-së

Me qëllim të koordinimit ndërinstitucional për ndërtimin e objektit ...
Shko te lajmet

APLIKACIONE

ÇMIMORJA

AKK, marrëveshje bashkëpunimi me BKS

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duka vazhduar me gjithëpërfshirjen institucionale në shfrytëzim të të dhënave kadastrale që ajo administron, respektivisht ofrimin e qasjes së kufizuar në regjistra pronësorë për institucione publike të interesit. Si rezultat i kësaj gjithëpërfshirjeje përfitues kryesorë janë qytetarët dhe institcionet e Republikës së Kosovës të cilëve u ofrohen...

Unifikimi i emrëtimeve të komunave në regjistrin kadastral

Në kuadër të korigjimit të të dhënave kadastrale në bazën e të dhënave, Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është duke bërë korigjimin dhe plotësimin e të dhënave për persona fizik dhe juridik në regjistrin kadastral. Si pjesë e këtij aktiviteti është bërë unifikimi i emërtimeve të komunave në Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë me qëllim të krijimit të një numri...

AKK, takim me Byronë Kosovare të Sigurimit

Reformat ligjore dhe teknologjike të ndërmarra nga Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) kanë rezultuar me përfshirjen e institucioneve publike të interesit në shfrytëzim të produkteve dhe shërbimeve që AKK ofron, përmes mundësimit të qasjes së limituar në regjistra pronësorë varësisht prej nevojave të institucioneve, e krejt kjo me qëlllim të avancimit të kualitetit të shëbimeve që u...

Mbahet takimi i parë i menaxhmentit për vitin 2021

Me qëllim të diskutimit të përgjithshëm mbi rezultatet e arritura gjatë vitit 2020 dhe për sfidat me të cilat Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) u ballafaqua gjatë vitit 2020, Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti dhe Drejtorët e Drejtorive në Agjenci kanë mbajtur takimin e parë të menaxhmentit për këtë vit. Në takim, gjatë prezantimit të aktiviteteve nga të gjithë drejtorët u...

Ministri Kuçi takim me prijësit e drejtorive dhe agjencive brenda MEA

Ministri i Minsitrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuçi me rastin e përmbylljes së vitit 2020, me datë 30 dhjetor organizoi një takim pune me udhëheqësit e drejtorive, sektoreve dhe Agjencive në kuadër të Ministrisë të cilën e drejton. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave gjatë vitit 2020 dhe projektet, planet dhe sfidat për vitin 2020. Në takim morri pjesë edhe...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE