AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Punëtoria e dytë për azhurnimin e doracakëve profesional

Në vazhdën e ndryshimeve dhe reformave në fushën e administrimit të tokës Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa profesionale në mesin e të cilave edhe azhurnimi i doracakëve të punës, me qëllim të reflektimit të ndryshimeve legjislative në punët e përditshme që kryhen nga gjeodetët dhe kompanitë e licencuara gjeodete nga Zyrat Kadastrale Komunale dhe nga Agjencia Kadastrale e...

Përfshirja e qytetarëve në projekte

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për kadastër dhe pronë implementon projekte kapitale që në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë të bëjnë me qytetarët, dhe rregullisht përmes informimit përpiqet që të inkurajojë të njëjtit për pjesëmarrje aktive në faza të ndryshme të implementimit të projekteve të saja, si përmes informimeve dhe shikimeve publike, po ashtu edhe përmes zhvillimit të...

Policia e Kosovës ofron informacione në gjeoportal

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për koordinimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacioneve Hapësinore (IKIH) dhe administratore e Gjeoportalit shtetëror, ndërmerr iniciativa të ndryshme me institucione publike për informimin mbi benefitet nga publikimi i të dhënave të interesit publik në Gjeoportalin shtetëror.   Ndërsa si rezultat i bashkëpunimit mes AKK-së...

AKK, vazhdon bashkëpunimi me JICA

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka marrë përgjigje pozitive për fillimin e realizimit të projektit për gjeneralizimin e hartave topografike me shkallë të vogla, i cili do të përkrahet nga JICA. Për këtë projekt të cilin AKK e ka konsideruar si të rëndësisë së madhe, pranë JICA-s është aplikuar gjatë vitit 2018 ndërsa përgjigja pozitive ka ardhur në fillim të këtij viti. Projekti parasheh edhe...

AKK, takim me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë në baza të rregullta mban takime me palë të ndryshme të interesit. Në vazhdën e këtyre takimeve, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti, i shoqëruar edhe nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj,  mbajti një takim pune me përfaqësues të lartë të...
Showing 6 - 10 of 137 results.
Items per Page 5
of 28

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE