Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Shko te lajmet

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Shko te lajmet

Takim i drejtorëve nga distanca

Bazuar në vendimet e marra nga Qeveria e Republikës së Kosovës...
Shko te lajmet

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Shko te lajmet

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Shko te lajmet

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Shko te lajmet

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Shko te lajmet

AKK, vizitë Prekazit

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Shko te lajmet

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Shko te lajmet

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Bashkëpunim për adresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Shko te lajmet

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Shko te lajmet

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Shko te lajmet

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Shko te lajmet

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Shko te lajmet

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Shko te lajmet

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Shko te lajmet

Aplikacionet

Azhurnim i akteve nënligjore kadastrale

Me qëllim të azhurnimit të kornizës ligjore që rregullon fushën e administrimit të tokës, regjistrave pronësorë dhe kadastrës, një ekip gjithëpërfshirës i Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor i përbërë nga ekspert ligjor e kadastral janë duke qëndruar në një takim treditor pune ku janë duke analizuar propozimet për ndryshimin e një vargu...

NSDI, punëtori mes institucioneve publike e akademike

Në organizimin e Agjencisë për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës, në kuadër të Programit Mjedisor për Kosovën-KEP 2016, komponenti "Forcimi i kapaciteteve të AMMK-së, për Monitorim, Vlerësim dhe Raportim Mjedisor", është mbajtur punëtoria "Të dhënat gjeo-hapësinore dhe roli i tyre në hartimin e politikave zhvillimore dhe vendimmarrjes-Gjendja aktuale, sfidat dhe prioritetet për të ardhmen"....

Gravimetria, vizitë në Oslo

AKK si institucion qendror për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e rrjetave gjeodezike ka ndërmarrë edhe aktivitetet e zhvillimit te rrjetit gravimetrik për tërë territorin e Republikës së Kosovës. Për të mundësuar modelimin e fushës gravitacionale përfshirë këtu edhe përcaktimin e Gjeoidit për territorin e Kosovës, model që do të na mundësojë pozicionim 3D vetëm duke përdorur pajisje të...

Dita e tretë e trajnimit për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë, si nga pikëpamja e sigurisë, kualitetit e mënyrës së shpërndarjes së të dhënave, AKK ka avancuar  Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) me module shtesë të cilat kanë avancuar edhe vetë mënyrën e kryerjes së punëve nga operatorët nëpër Zyrat Kadastral. Agjencia Kadastrale e...

Vazhdon trajnimi për SIKTK SOA

Me qëllim të ngritjes së nivelit të administrimit të regjistrave pronësorë, si nga pikëpamja e sigurisë, kualitetit e mënyrës së shpërndarjes së të dhënave, AKK ka avancuar  Sistemin e Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovë (SIKTK) me module shtesë të cilat kanë avancuar edhe vetë mënyrën e kryerjes së punëve nga operatorët nëpër Zyrat Kadastral. Agjencia Kadastrale e Kosovës ka...
Showing 126 - 130 of 152 results.
Items per Page 5
of 31

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE