Trajnim për pjesën grafike II

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK...
Go to news

Trajnim për pjesën grafike

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK...
Go to news

Takim me Social Impact

Me qëllim të vlerësimit të të arriturave si reazultat I bashkëpunim mes ...
Go to news

Treatment of informal contracts

A USAID project team dealing with informal contracts that may have been...
Go to news

Aplications

Products and prices

NEWS

Obuka za grafički II deo

Kosovska katastarska agencija je završila projekat uspostavljanja KSIZK prema SOA arhitekturi, projekat koji so odnosi na osnivanje, razvoj i reorganizaciju rada katastarskih sistema koja koriste OKK. Nakon završene obuke sa operaterima KSIZK iz 38 opština na teritoriji Kosova, Agencija će nastaviti obuku sa osobljem OKK koji se bavi grafičkim delom. Obuka podeljena u tri grupe, počela je...

Trajnim për pjesën grafike II

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka përfunduar projektin e ngritjes së SIKTK-së drejt arkitekturës SOA, projekt ky që ka të bëjë me ngritjen, zhvillimin dhe riorganizimin e punës së sistemeve kadastrale të cilat shfrytëzohen nga ZKK-të.  Pas përfundimit të trajnimit të operatorëve të SIKTK nga 38 Komunat e territorit të Republikës së Kosovës, AKK do të vazdhojë edhe trajnimit e stafit të...

Meeting with Social Impact

In order to assess the achievements as a result of cooperation between KCA and the USAID Property Rights Program, CEO of  KCA  Prof. Dr. Murat Meha hosted a working meeting with representatives of Social Impact, a company who are also engaged by USAID for the USAID PRP project assessment. In the meeting were presented the results achieved, challenges and areas of common cooperation...

Treatment of informal contracts

A USAID project team dealing with informal contracts that may have been associated in the past, including property contract, stayed at KCA where they were hosted by the Chief Executive Officer Prof. Dr. Murat Meha and the Head of the Project Coordination Office in KCA, Mr. Muzafer Çaka. The purpose of the meeting was to discuss the compliance of the property factual situation in the field...

Punëtori për shkëmbim të të dhënave

Agjencia Kadastrale e Kosovës, si koordinatore e Infrastrukturës Shtetërore për të Dhëna Hapësinore (NSDI) në Republikën e Kosovës, me datën 8 Shkurt 2018 ka mbajtur një Punëtori njëditore kushtuar marrëveshjeve për shkëmbim të të dhënave gjeohapësinore, të drejtat e prodhuesve të të dhënave, të drejtat e shfrytëzuesve të të dhënave e ngjashëm.  Duke e konsideruar një gjë të tillë si të...

Statistics

      

FAQ

      

Multimedia

      

Access to public documents

      

Womens rights on property