Takim i menaxhmentit të AKK-së

Me qëllim të sigurimit të mbarëvajtjes së punëve kadastrale, gjeodezike ...
Go to news

Avancimi i SIKTK

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në kuadër të mirëmbajtjes së Sistemit të...
Go to news

Takim i drejtorëve nga distanca

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në ...
Go to news

Dezinfektohen zyrat e AKK-së

Në kuadër të masave për parandalim të përhapjes së virusit COVID 19...
Go to news

Aktet e ndërmjetësimit, takim pune në AKK

Në kuadër të përpjekjeve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për të ...
Go to news

AKK, takim solemn për 8 Mars

AKK, takim pune mes ekzekutivit dhe grave të punësuara në Agjenci
Go to news

Shpërndahen licencat për gjeodetë

Agjencia Kadastrale e Kosovës si pjesë e reformave ligjore në administrimin...
Go ot news

AKK, vizitë në Prekaz

Për nder të Epopesë së UÇK-së një delegacion i Agjencisë Kadastrale...
Go to news

Marrëveshja KOPOS-MAKPOS

Bazuar në marrëveshjen e nënshkruar me datë 14.02.2020 mes ...
Go to news

Prezantim, drafti i parë i Planit të Biznesit

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka paraparë krijimin e planit të biznesit...
Go to news

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Go to news

Bashkëpunim përadresat zyrtare

Agjencia Kadastrale e Kosovës është autoriteti qendror për mirëmbajtjen...
Go to news

AKK, takim pune me FSK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në vazhdën e takimeve me palë...
Go to news

Master Plani i Ujitjes në Kosovës

Nën organizimin e Bankës Botërore dhe me pjesëmarrjen e Ministrit...
Go to news

AKK, takim me ndërmjetësuesit e licencuar

Agjencia Kadastrale e Kosovës, në vazhdën e zgjerimit të rrjetit ...
Go to news

SPATIAL II, takim regjional në Shkup

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave
Go to news

UN HABITAT, takim pune në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka ndërmarrë iniciativa të ...
Go to news

AKK-JICA, vazhdon bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës me 21 janar të këtij viti kishte ...
Go to news

Aplications

« Back

AKK, diskutim mbi buxhetin

Me qëllim të diskutimit mbi shkallën e realizimit të buxhetit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës për vitin 2019 dhe mbi projektet e parapara për implementimit për vitin 2020, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka mbajtur një takim pune me drejtorët e drejtorive të AKK-së dhe me ekspertët financiar dhe të prokurimit në AKK. Gjatë takimit u prezantua gjendja e buxhetit, çka është realizuar nga projektet e parapara për realizim për vitin 2019 dhe çka mbetet për tu realizuar deri në përfundim të vitit. Sa i përket ecurisë së projekteve kapitale si Rindërtimi i Informacioneve Kadastrale, Skanimi dhe indeksimi i dokumenteve arkivore nëpër ZKK, migrimi i të dhënave, e ngjashëm u konstatua se ato po zhvillohen konform planit dinamik dhe pritet të përfundojnë brenda afateve të parapara. Për projektet e mbetura, si pajisje me pajisje për TI, krijimi i disa ueb aplikacioneve të reja,  planifikimi i tyre po shkon sipas parashikimeve dhe pritet që të njëjtat të përfundojnë po ashtu brenda këtij viti, që do të rezultonte me shkallë të kënaqshme të realizimit të buxhetit. 


SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

MARRËDHENIE ME PUBLIK

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE