Trajnim për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për krijimin e sistemit ...
Go to news

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

Forumi Botëror Gjeohapësinor (GWF) është platforma premium e industrisë...
Go to news

Vazhdojnë takimet nl Komuna

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është organ kompetent për ...
Go to news

Ndërlidhja e adreasve, takim në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të implementimit të Projektit ...
Go to news

REGIP, ekspertë të Bankës Botërore qëndruan në AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është përfituese e Projektit për...
Go to news

AKK, vizita pune në Gjilan dhe Kamenicë

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) si organ kompetent për ...
Go news

AKK, takim për sistemin e adresave

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka krijuar një sistemi modern të adresave...
Go to news

Mbahet testimi i radhës për licencim

Me datë 09 Shkurt 2022 e në pajtim me obligimet që rrjedhin nga...
Go to news

Digjitalizimi i shërbimit të licencimit

Me qëllim të diskutimit rreth digjitalizimit të procesit të aplikimit për...
Go to news

Aerofotografimi, diskutim rreth specifikacioneve teknike

Agjencia Kadastrale e Kosovës në mesin e projekteve kapitale për ...
Go to news

AKK, aprovohen tre Udhëzime Administrative

Me qëllim të avancimit në fushën e tarifave të ofrimit të produkteve ...

REGIP: Delegacion i Bankës Botërore viziton AKK-në

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së aktiviteteve në kuadër të Projektit ...
Go to news

Eurogeographics, takim për Hartën Euro Regjionale

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga u.d ...
Go to news

Seminar regjional për mbrojtjen nga zjarret

Në kuadër të implementimit të Projekti për Ndërtimin e Kapaciteteve për....
Go to news

Tryezë: Gjeneralizimi i hartave topografike

Agjencia Kadastrale e Kosovës me përkrahjen e Qeverisë Japoneze...
Go to news

Punëtori në kuadër të projektit Spatial II

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave...
Go to news

AKK, takim për menaxhim financiar të REGIP

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, respektivisht...
Go to news

Punëtori: Implementimi i programit të legalizimit

Nën organizimin e Projektit KEGA të USAID, dhe me pjesëmarrjen e ...
Go to news

AKK, takim me Agjencinë për Barazi Gjinore

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve të institucioneve ...
Go to news

Takim i grupit për ndryshimin e Udhëzimit për produktet e AKK-së

Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka avancuar ofrimin...
Go to news

Krijimi i hartës së pronësisë së Kosovës

Me qëllim ngritjes së kualitetit të të dhënave pronësore si dhe për ...
Go to news

AKK, takim pune me Kryeshefin e Arkivave të Kosovës

Me qëllim të identifikimit të fushave potenciale të bashkëpunimit të...
Go to news

Takim gjithëpërfshirës për adresat

Në kuadër të përpjekjeve për implementimin sa më kualitativ të ...
Go to news

Ministri i MMPHI vizitë në AKK

Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor ...
Go to news

AKK, takim pune për gjeneralizimin hartografik

Me qëllim të diskutimit mbi ecurinë e implementimit të projektit të...
Go to news

Fillojnë trajnimet e JICA-s

Në vazhdën e përkrahjes së Qeverisë Japoneze nëpërmjet Agjencisë...
Go to news

Ministri Aliu viziton AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese e projektit për ...
Go to news

Punëtori: Përmirësimi i Listës së Votuesve

Ndër segmentet e rëndësishme në organizmin e procesit zgjedhor...
Go to news

Takim me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë

Me kërkesë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZhB) dhe...
Go to news

Ndërlidhja e sistemit të gjendjes civile me adresat

Procesi i ndërlidhjes së sistemit të gjendjes civile me sistemin unik ...
Go to news

WEB APPLICATIONS

PRODUCTS

NEWS

Pas aprovimit të Ligjit, AKK organ kompetent për IKIH

Me propozim të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës respektivisht Agjencisë Kadastrale të Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës kohë më parë ka aprovuar Ligjin Nr. 08/L-010 për krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Hapësinor (IKIH) në Republikën e Kosovës i cili është publikuar në gazetën zyrtare më datë 04.07.2022 dhe ka hyrë në fuqi 15 nga...

Trajnim për adresa

Agjencia Kadastrale e Kosovës si organ kompetent për krijimin e sistemit të unifikuar të adresave në kuadër të projektit për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër dhe për infrastrukturë gjeohapësinore (REGIP), huamarrje kjo nga Banka Botërore, ka paraparë edhe aktivitetin për kompletimit të Sistemit të Adresave. Me qëllim të parapërgatitjes së zyrtarëve komunal për përkrahje të...

AKK merr pjese në Forumin Botëror Gjeohapësinor

  Forumi Botëror Gjeohapësinor (GWF) është platforma premium e industrisë gjeohapësinore që lidh profesionistë dhe drejtues që përfaqësojnë të gjithë ekosistemin gjeohapësinor. Natyra e saj bashkëpunuese dhe ndërvepruese e ka bërë GËF një 'konferencë konferencash', duke ofruar përvojë unike për profesionistët e gjeohapësirës në mbarë botën. I ndjekur nga i gjithë spektri i...

Vazhdojnë takimet në Komuna, nënshkruhen memorandume bashkëpunimi

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është organ kompetent për administrimin e regjistrave pronësorë, për hartografi, për kadastër dhe për gjeodezi, për sistem të unifikuar të adresave dhe për infrastrukturë kombëtare të informacioneve gjeohapësinore. Në kuadër të realizimit të mandatit dhe përgjegjësive të saja dhe me qëllim të implementimit sa më gjithëpërfshirës të aktiviteteve në...

Sistemi i Unifikuar i Adresave dhe ndërlidhja e regjistrit të adresave me regjistrin civil

Agjencia Kadastrale e Kosovës në kuadër të implementimit të Projektit për Regjistrimin e Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë Gjeohapësinore ka paraparë edhe përfundimin e implementimit të Sistemin e Unifikuar të Adresave dhe ndërlidhjen e regjistrit të adresave me regjistrin civil. Me qëllim të informimin për së afërmi me ecurinë e projektit në fjalë, me benefitet nga...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE