AKK, aprovohen tre Udhëzime Administrative

Me qëllim të avancimit në fushën e tarifave të ofrimit të produkteve ...
Go to news

REGIP: Delegacion i Bankës Botërore viziton AKK-në

Me qëllim të diskutimit të ecurisë së aktiviteteve në kuadër të Projektit ...
Go to news

Eurogeographics, takim për Hartën Euro Regjionale

Një delegacion i Agjencisë Kadastrale të Kosovës i përbërë nga u.d ...
Go to news

Seminar regjional për mbrojtjen nga zjarret

Në kuadër të implementimit të Projekti për Ndërtimin e Kapaciteteve për....
Go to news

Tryezë: Gjeneralizimi i hartave topografike

Agjencia Kadastrale e Kosovës me përkrahjen e Qeverisë Japoneze...
Go to news

Punëtori në kuadër të projektit Spatial II

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave...
Go to news

AKK, takim për menaxhim financiar të REGIP

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, respektivisht...
Go to news

Punëtori: Implementimi i programit të legalizimit

Nën organizimin e Projektit KEGA të USAID, dhe me pjesëmarrjen e ...
Go to news

AKK, takim me Agjencinë për Barazi Gjinore

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve të institucioneve ...
Go to news

Takim i grupit për ndryshimin e Udhëzimit për produktet e AKK-së

Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka avancuar ofrimin...
Go to news

Krijimi i hartës së pronësisë së Kosovës

Me qëllim ngritjes së kualitetit të të dhënave pronësore si dhe për ...
Go to news

AKK, takim pune me Kryeshefin e Arkivave të Kosovës

Me qëllim të identifikimit të fushave potenciale të bashkëpunimit të...
Go to news

Takim gjithëpërfshirës për adresat

Në kuadër të përpjekjeve për implementimin sa më kualitativ të ...
Go to news

Ministri i MMPHI vizitë në AKK

Në kuadër të angazhimeve të Ministrisë së Mjedisit, Planifikimit Hapësinor ...
Go to news

AKK, takim pune për gjeneralizimin hartografik

Me qëllim të diskutimit mbi ecurinë e implementimit të projektit të...
Go to news

Fillojnë trajnimet e JICA-s

Në vazhdën e përkrahjes së Qeverisë Japoneze nëpërmjet Agjencisë...
Go to news

Ministri Aliu viziton AKK

Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese e projektit për ...
Go to news

Punëtori: Përmirësimi i Listës së Votuesve

Ndër segmentet e rëndësishme në organizmin e procesit zgjedhor...
Go to news

Takim me Agjencinë për Zhvillimin e Bujqësisë

Me kërkesë të Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë (AZhB) dhe...
Go to news

Ndërlidhja e sistemit të gjendjes civile me adresat

Procesi i ndërlidhjes së sistemit të gjendjes civile me sistemin unik ...
Go to news

WEB APPLICATIONS

PRODUCTS

NEWS

Punëtori në kuadër të projektit Spatial II

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pjesëmarrëse e iniciativave të ndryshme ndërkombëtare e regjionale që kanë për qëllim avancimin në fushën e kadastrës dhe gjeoinformacionit si dhe harmonizimin e produkteve dhe shërbimeve që ofron konform atyre që ofrohen nga shtetet e BE-së. Në të kaluarën ka pasur disa projekte konkrete regjionale të cilat kanë ndihmuar institucionet për kadastër e...

AKK, takim për menaxhim financiar të REGIP

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës, respektivisht Agjencia Kadastrale e Kosovës është përfituese dhe implementuese e projektit për regjistrimin e pronës së paluajtshme në kadastër dhe për infrastrukturë të informacioneve gjeohapësinore (REGIP) të mbështetur nga Banka Botërore në formë kredie. Në kuadër të këtij projekti parashihet implementimi i një numri të...

Punëtori mbi implementimin e programit të legalizimit të ndërtimeve pa leje

Nën organizimin e Projektit KEGA të USAID, dhe me pjesëmarrjen e përfaqësuesve të institucioneve të interesit në fushën e legalizimit të objekteve pa leje, respektivisht Departamenti i Ndërtimit pranë MMPHI, Zyra Kadastrale Komunale në Graçanicë, Zyra Kadastrale Komunale në Prishtinë, përfaqësuesve nga Zyrat për Urbanizëm në këto dy komuna, përfaqësues nga Agjuencia Kadastrale e Kosovës me...

AKK, takim me Agjencinë për Barazi Gjinore

Me qëllim të informimit të ndërsjellët rreth aktiviteteve të institucioneve respektive dhe për të identifikuar fushat e interesit të përbashkët ku ky bashkëpunim do të mund të intensifikohej, zv. Drejtoresha e Përgjithshme e Agjencisë Kadastrale të Kosovës z-nja Afërdita Thaçi ka mbajtur një takim pune me Kryeshefen e Agjencisë për Barazi Gjinore z-njën Edi Gusia. Fokus i këtij takimi ishte...

Takim i grupit punues për plotësim - ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për produktet e AKK-së

Agjencia Kadastrale e Kosovës së fundmi ka avancuar ofrimin e informacioneve pronësore dhe kadastrale për palë të interesit, respektivisht ka kaluar nga mënyra tradicionale e ofrimit të informacioneve (CD, letër e postë elektronike) në mënyrë më të avancuar përmes ofrimit të qasjes në informacione përmes ueb shërbimeve në kohë reale. Për këtë arsye, respektivisht për të ndarë përgjegjësit...

SIKTK ONLINE

STATISTIKAT DITORE

PYETJE TË SHPESHA

QASJA NË DOKUMENTE PUBLIKE

GRUAJA DHE PRONA

GAZETAT PERIODIKE

LEGALIZIMI I NDËRTIMEVE