NEWS ARCHIVE

Comprehensive meeting on CR

Considering the fact that the project Reconstruction of Cadastral Information in 50 Cadastral Zone (CR in 50 CZ) is in the final stage of implementation, respectively approval by the Commission for the CR cases and the instant input of collected informations  on the field in Kosovo Cadastral Land information in Kosovo (KCLIS), CEO of KCA Prof. Dr. Murat Meha held a comprehensive meeting with experts involved in this project. The purpose of the meeting was to discuss about the possible challenges and to do more effective delegation of tasks, all in order that the data collected in the field are safe, accurate and reflects the real situation of properties. Present at the meeting were project managers of CR in 50 CZ, Head of the Committee for CR in 50 CZ and other cadastral and legal experts within the KCA. The discussion was interactive and presented the real situation of the project and finally the parties stated that the project will be completed pursuant to the dynamic plan.  

 


Students visits KCA

Kosovo Cadastral Agency within the expanding network of associates and aiming to share comprehensive information about its activities is holding meetings with various parties of interest in front of which reveals the results of implemented projects, and provides information about its services and products. In this context, on 15 January 2016 at the KCA have stayed a group of Master students from University of Prizren before whom KCA experts held presentations of various activities on land administration, property registers, cartography, geospatial data, satellite positioning of Kosovo (KOPOS),National Geoportal, etc. The meeting was interactive and in during the presentations students asked questions about the activities, while cadastral and legal experts of KCA provided detailed information. Students also had the opportunity to closely see the environment and the way of the execution of works in the KCA.

 

 


Njoftim

Njoftohen të gjithë gjeodetet e licencuare me kualifikim shkollë e mesme se në bazë të nenit 11 pika 5 të Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2013 afati i licencave u skadon me datën 24.01.2016.

Rrjedhimisht AKK për momentin nuk i pranon aplikacionet për Licencim për këtë kategori. 
Për informata tjera do të informoheni me kohë përmes faqes elektronike të AKK-së, www.kca-ks.org.

 

 


Droni - zgjidhje inovative për hartografi

Pothuajse 20 vite që nga konflikti në Ballkan, gratë e një fshati të Kosovës -Krushës së Madhe, janë duke u përpjekur ta rindërtojnë komunitetin dhe jetën e tyre. Por ato kanë qasje të vështirësuar në sistemet e të drejtave të tokës, një sfidë për gati 70% të popullsisë së botës, e sidomos për gratë...

 

Shkarko artikullin e plotë


Informatë për licencimin e gjeodetëve me kualifikim shkollë e mesme

Sipas Nenit 11, Pika 5 e Udhëzimit Administrativ Nr. 01/2013 licencat për gjeodetë me kualifikim shkollë e mesme kanë përfunduar me datë 24 janar 2016 dhe të njejtëve pas kësaj date nuk do u pranohen kërkesat për licencim. Agjencia Kadastrale e Kosovës si autoritet përgjegjëse për licencimin e kompanive dhe gjeodetëve për kryerjen e matjeve vendos si vijonë:

Shkarko informatën e plotë