lajme 2017

Studentët vizitojnë AKK

Një grup studentësh nga  Universitetit të Prishtinës Fakulteti i Shkencave Matematike - Natyrore Departamenti i Gjeografisë, të prirë nga Profesori Dr.Ferim Gashi profesor ne Departamentin e Gjeografisë, kanë qënduar në një vizitë njëditore në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës ku janë pritur nga Kreyeshefi Ekzekutiv i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe eksperi i GIS-it dhe Hartografisë z. Avni Rruestemi. Qëllimi i takimit ishte informimi i përgjithshëm i studentëve rreth mënyrës së kryerjes së punëve kadastrale në përgjithsi dhe procesi i krijit të hartave 1:25.000 ne veçanti. Pas informimit të përgjithshëm të aktiviteteve në AKK nga Kryeshefi Meha, gjatë vizitës studentëve iu mbajt një prezantim profesional për hartën topografike, mënyra e krijimit të një harte të tillë, benefitet nga posedimi i hartës së tillë, e të tjera nga eksperti i fushës, z. Avni Rruestemi. Po ashtu studentëve iu dhurua nga një libër profesional për hartën topografike, me titull "Nomenklëatura, simbolet, shenjat dhe pozicionimi i hartës topografike 1:25.000", prodhim i Agjencisë Kadastraële të Kosovës.

 


World Bank, visit to KCA

Kosovo Cadastral Agency in cooperation and by financial and professional support of the World Bank has implemented the RECAP project which consists of the registration of real property in the cadastre. The project is in the final phase of its implementation, and for closer information on the realization of the final phase of the project, as well as for addressing opportunities for another World Bank project in KCA, a comprehensive World Bank team is standing on a one-week visit to the KCA. During their stay in KCA, the results of the implemented projects were presented and the challenges that the KCA will face in the future will be identified, so that the new eventual project will address these challenges.


Takim për projektligjin për kadastër

Agjencia Kadastrale e Kosovës rrespektivisht Drejtoria Ligjore brenda AKK-së ka mbajtur një takim pune me Grupin Punues për Projektligjin për Kadastrin e Paluajtshmërive, ku temë diskutimi ishin komentet, sugjerimet dhe kërkesat për sqarime shtesë që palët të ndryshme të interesit si programi për të drejtat pronësorei i USAID-it, Shoqata Bankave, Zyra e Kryeministrit të Kosovës etj, kanë bërë në versionin e fundit të Projektiligjit për kadastër. Në takimin interaktiv Drejtoria Ligjore ka dhënë sqarime në çështjet e ngritura dhe rreth komenteve të bëra nga palët e ndryshme të interesit. 


Përkrahja norvegjeze për Agjencinë Kadastraëe të Kosovës vazhdon

Ambasadori i Mbretërisë Norvegjeze në Republikën e Kosovës z. Per Strand Sjaastad ka vizituar Agjencinë Kadastrale të Kosovës (AKK), ku është pritur nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha dhe Udhëheqësi i Zyrës për Koordinimin e Projekteve z. Muzafer Çaka. Duke e ditur se Mbretëria Norvegjeze është një nga përkrahëset më të mëdha të Agjencisë Kadastrale të Kosovës qysh nga vetë themelimi i AKK-së 15 vite më parë, qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave të AKK-së që vijnë si rezultat i këtij bashkëpunimi. Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha, në takim prezantoi të arriturat dhe sfidat e përgjithshme të AKK-së gjatë kryerjes së punëve të përditshme në fushën e administrimit të tokës, kadastrës, hartografisë dhe mirëmbajtjes së bazës qendrore të regjistrave pronësorë. Po ashtu, në takim z. Meha prezantoi dhe emëroi secilin nga projektet e realizuara me përkahje të Autoritetit Norvegjez për Kadastër dhe Hartografi "Katverket", në mesin e të cilave më të rëndësishme janë apliakcioni për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë "Sistemi i Informacioneve Kadastrale për Tokën në Kosovës", aplikacionin për administrimin dhe mirëmbajtjen e pjesës grafike të të dhënave kadastrale dhe pronësore (Harta Kadastrale), Gjeoportalin Shtetërorë, Sistemin e Unifikuar të Adresave dhe vendosjen e shenjave me emra rrugësh dhe numrave të adresave nëpër shumë Komuna të Republikës së Kosovës, Strategjinë për TI 2010- 2015, Sistemin për Komunikim nga Distanca mes nivelit Qendror dhe atij Lokal kadastral, Matjet Absolute Gravimetrike etj. Po ashtu, Kryeshefi i AKK-së e njoftoi Ambasadorin Norvegjez që përkrahja e dhënë nga Qeveria e Norvegjisë ka përfunduar dhe këtë e prezantoi si një sfidë të madhe për Agjencinë. Ndërsa Ambasadori z. Per Strand Sjaastad u zotua se përkrahja do të vazdhojë edhe në të ardhmen, duke informuar AKK-në se Qeveria Norvegjeze ka ndarë kapacitete të mjaftueshme financiare dhe profesionale për të ndihmuar AKK-në edhe për vitet e ardhshme. Po ashtu, Ambasadori vlerësoi të arriturat e AKK-së, duke thënë se institucioni që ai përfaqëson ndihet krenar me rezultatet që AKK ka arritur përmes përkrahjes së Qeverisë Norvegjeze.


Inspektimet nëpër ZKK

Një ekip gjithëpërfshirës i AKK-së i përbërë nga ekspertë ligjor dhe kadastral, janë duke zhvilluar inspektime nëpër ZKK me qëllim të identifikimit të problemeve dhe sfidave me të cilat ZKK-të janë duke u ballafaquar. Gjatë inspektimeve është duke u parë edhe respektimi i kornizës ligjore gjatë kryerjes së punëve kadastrale, janë duke u analizuar edhe kapacitetet teknike si dhe ato profesionale të stafit të ZKK-ve për të kryer punët ditore në bazë të kërkesave institucionale dhe nga qytetarët e Republikës së Kosovës. Rrjedhimidht, në rast se evidentohen deficite profesionbale e teknike, Agjencia kadastrale e Kosovës do të trajtojë edhe mundësitë për avancimet në këto fusha si përmes ofrimit të trajnimeve po ashtu edhe përmes ngritjes së kapaciteteve teknike. Përndryshe, inspektime të tilla janë të rregullta dhe yhvillohen për secilin vit.


Vizitë e përfaqësuesve të projektit IMPULS

Me qëllim të diskutimit të të arriturave dhe sfidave të AKK-së në kuadër të projektit regjional IMPULS, i cili konsiston me harmonizimin dhe shpërndarjen e të dhënave gjeopësinore mes insititucioneve, një delegacion i projektit IMPULS ka qëndruar në një vizitë njëditore në AKK. Gjatë vizitës janë mbajtur prezantime interaktive përmes të cilave janë diskutuar të arriturat e AKK-së në këtë fushë, si dhe janë trajtuar sfidat aktuale. Si rezultat i krahasimit të numrave të institucioneve dhe të dhënave të përfshira në IMPULS, ka dal në pah se AKK ka të arritura të dukshme.  Është konstatuar se ka avancime në harmonizimin e të dhënave,në krijimin e metadatave për të dhënat, në fushën e marrëveshjeve për shkëmbim të dhënash, etj. Po ashtu, qëndrimi i ekspertëve suedez në AKK është shfytëzuar edhe për demonstrim në kohë reale të gjeoportalit shtetërorë si dhe për punë në aplikacionin për harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore. Bashkëpunimi mes palëve do të vazhdojë edhe në të ardhmen, me aktivitete tani më të caktuara, të cilat do të zgjasin deri ne verën e vitit të ardhshëm kur edhe parashihet përfundimi i projektit IMPULS.


IMPULS: Punëtori për NSDI

Agjencia Kadastrale e Kosovës si koordinatore e infrastrukturës shtetërore për të dhëna gjeohapësinore (NSDI), detyrë kjo e mveshur me ligjin për kadastër, është përfituese e projektit regjional IMUPLS, i cili finansohet nga SIDA suedeze ndërsa implementohet nga Autoriteti Suedez për Kadastër "Lantmateriet". Ky projekt konsiston me harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore dhe mënyrës së shkëmbimit të këtyre të dhënave brenda institucioneve të shteteve respektive me ato të shteteve anëtare të BE-së. Në kuadër të këtij projekti, me datat 27 dhe 28 Shtator në Prishtinë, nën organizimin e AKK-së është mbajtur punëtori për krijimin e shërbimeve për shkëmbimin e të dhënave dhe për vetë harmonizimin e të dhënave gjeohapësinore. Pjesëmarrësve në punëtori, kryesisht përfaqësues të sektorit të TI-së dhe GIS-it nga institucionet publike, me përkrahjen e ekspertëve kroat të angazhuar nga porjekti IMPULS, u është prezantuar korniza ligjore Evropiane për NSDI, si dhe është demontruar hramonizimi i të dhënave gjeohapësinore si dhe krijimi I ueb shërbimeve për publikimin e aytre të dhënave. 


Closure of Norwegian support

The Government of  Norway through the Norwegian Cartography Authority has been one of the biggest supporters in the field of land administration, property registers, addresses and cadastre, engaged in the Republic of Kosovo since after the war. As a result of their support, several capital projects were realized from which the Kosovo Cadastral Agency and the Municipalities were benefiters. While on 27 and 28 June some activities have been held to conclude these activities. The largest projects that have been implemented with Norwegian support are the Unified Address System, Cadastral Map, Kosovo Cadastre Land Information System, professional capacity building, remote communication centers, State Geoportal, IT development support, and so on. It is anticipated that Norwegian support for the Kosovo Cadastral Agency will continue in the future. 

Closure of Norwegian support

The Government of  Norway through the Norwegian Cartography Authority has been one of the biggest supporters in the field of land administration, property registers, addresses and cadastre, engaged in the Republic of Kosovo since after the war. As a result of their support, several capital projects were realized from which the Kosovo Cadastral Agency and the Municipalities were benefiters. While on 27 and 28 June some activities have been held to conclude these activities. The largest projects that have been implemented with Norwegian support are the Unified Address System, Cadastral Map, Kosovo Cadastre Land Information System, professional capacity building, remote communication centers, State Geoportal, IT development support, and so on. It is anticipated that Norwegian support for the Kosovo Cadastral Agency will continue in the future.

 

Closure of Norwegian support

The Government of  Norway through the Norwegian Cartography Authority has been one of the biggest supporters in the field of land administration, property registers, addresses and cadastre, engaged in the Republic of Kosovo since after the war. As a result of their support, several capital projects were realized from which the Kosovo Cadastral Agency and the Municipalities were benefiters. While on 27 and 28 June some activities have been held to conclude these activities. The largest projects that have been implemented with Norwegian support are the Unified Address System, Cadastral Map, Kosovo Cadastre Land Information System, professional capacity building, remote communication centers, State Geoportal, IT development support, and so on. It is anticipated that Norwegian support for the Kosovo Cadastral Agency will continue in the future.

 

Representatives of Ibër Lepenci at KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha has hosted a working meeting with the representatives from the Hydroeconomic Enterprise "Ibër Lepenci" in order to discuss the possibilities of cooperation between the respective institutions. In the meeting, CEOof KCA presented some of the capital projects implemented by KCA, and a range of products were presented as well, while in the discussion were identified areas of common interest where this cooperation could be advanced, mainly on exchanging geospatial data in the possession of the institutions concerned, and their exchange through the state geoportal.

 

 


Representatives of JICA at KCA

Chief Executive Officer of Kosovo Cadastral Agency Prof. Dr. Murat Meha hosted a representative of Japanese JICA Mr. Kaoru Tsuda, with whom has discussed the results of past cooperation between the institutions in question as well as about opportunities for development and cooperation in the future. As it is known, KCA with the support of JICA has realized the project for the development of topographic maps 1 to 25.000 for 90 percent of the territory of the Republic of Kosovo, while 10% of the territory has developed with KCA own professional and financial capacities. At the meeting was also presented the work done by KCA for the realization of 10% of the territory, as well as the challenges during this work. Considering that a similar project will be implemented in Albania, JICA representative has requested the cooperation of KCA in this respect, presenting the challenges for counterparts from Albania.


KCA, visit from USAID

Coordination of activities in the field of massive scanning and document indexing, respectively digitalization of cadastral documentation in the Municipal Cadastre Offices, were some of the topics of the high-level meeting between KCA representatives and representatives of the USAID Property Rights Representatives. During the meeting KCA experts led by Chief Executive Officer Prof. Dr. Murat Meha through interactive discussions presented some of the results achieved by document scanning in 12 municipalities, a project covered by the KCA, while challenges were presented during the implementation of the project. The exchange of experiences from this project will be useful given the fact that USAID's Property Rights aims to implement similar project in four other municipalities as well.


Përfaqësues të Zyrës së BE në AKK

Me qëllim të diskutimit të legjislacionit i cili mbulon regjistrimin e të drejtave mbi pronën e paluajtshme në Republikën e Kosovës, në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes përfaqësuesve të AKK-së të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha si dhe përfaqësuesve dhe këshilltarëve për çëshjte të tashëgimisë kulturore pranë Zyrës së BE-së në Kosovë. Në takim nga ana e ekspertëve të AKK-së është sqaruar mënyra e regjistrimit të pronës, organet kompetente në këtë fushë, si dhe janë prezantuar disa nga projektet kapitale në fushën e administrimit të tokës dhe kadastrës në Republikën e Kosovës. 


Punëtori për trajtimin e ndërtimeve pa leje

Me qëllim të diskutimit rreth drafti draft-udhëzimeve administrative për kërkesat themelore për shëndet dhe siguri, procedurat dhe dokumentacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje, që janë duke u hartuar në bazë të Projekt-Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Lej, ekpertët kadastralë dhe ligjor të AKK-së janë duke marrë pjesë në një pçunëtori organizuar nga Departamenti për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim në Ministrinë se Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), me përkrahjen e projektit të USAID-it - Partneritetet për Zhvillim. Gjatë punëtorisë vëmendja kryesore i është kushtuar dy draft-udhëzimeve admistrative të cilat janë përgatitur deri më tani, draft-Udhëzimi Admistrativ për Kërkesat Themelore për Shëndet dhe Siguri, Procedurat dhe Dokumentacionin për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje të Kategorisë I dhe II dhe Draft-Udhëzimi Admistrativ për Kërkesat Themelore për Shëndet dhe Siguri, Procedurat dhe Dokumentacionin për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje të Kategorisë III. Kjo punëtori u ka ofruar mundësinë pjesëmarrësve që të japin inputet e tyre profesionale dhe të kontribuojnë në finalizimin e dy këtyre udhëzimeve administrative me qëllim të përgatitjes së tyre për miratim, pasi që ligji i ri të hyjë në fuqi.


AKK, pjesëmarrje në FIG

Agjencia Kadastrale e Kosovës, e përfaqësuar nge eksperti i saj kadastral z. Korab Ahmetaj ka marrë pjesë në Javën e Punës të Shoqatës Ndërkombëtare të Gjeodetëve (FIG), e cila është mbajtur prej 29 maj deri me 2 qershor 2017 në Helsinki të FInlandës. Në këtë konferencë në mesin e dhjetëra prezantimeve të aktiviteteve profesionale nga fusha e gjeodezisë, edhe z. Ahmetaj prezantoi punimin profesional të AKK-së me titull "Ngritja edhe zhvillimi i SIKTK-së arkitektura e orientuar në shërbime AOSh". Po ashtu një prezantim për aktivitetet në Republikën e Kosovës në fushën e administrimit të tokës mbajti edhe vet kryetarja e  FIG-ut z-nja Chryssy Potsiou, e cila prezantoi punimin me titull "Formalizimi i ndërtesave joformale në Kosovë", ku bashkautor është edhe Prof. Dr. Murat Meha. Si prezantimet po ashtu edhe rezultatet nga aktivitetet e zhvilluara në Kosovë,  zgjuan interesim dhe u vlerësuan nga të pranishmit. 


AKK, takim me KFOR

Me datë 26.05.2017 në ambientet e AKK-së është  mbajtur një takim mes ekspertëve të AKK-së të udhëhequr nga Kryeshefi  Ekzekutiv Prof. Dr. Murat Meha, dhe përfaqësuesve të KFOR-it. Temë e diskutimit ka qenë përmbajtja dhe saktësia e Hartave Topografike Digjitale te shkallëve te ndryshme si dhe është trajtuar mundësia e avancimit të kapaciteteve njerëzore në AKK për trajtimin e hartave të tilla. Po ashtu në takim janë identifikuar edhe pikat e interesit të përbashkët me qëllim të ngritjes së shkllës së bashkëpunimit mes institucioneve rrespektive dhe shkëmbimi i të dhënave në mënyrë të saktë dhe të shpejtë mes institucioneve.


Shenjëzimi i adresave në Vushtrri

Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës, i shoqëruar edhe nga Ambasadori norvegjez në Prishtinë, Strand Sjaastad bashkë me përfaqësuesin e qeverisë norvegjeze, Helge Onsurd, sot kanë qëndruar për vizitë në qytetin e Vushtrrisë ku janë pritur nga nënkryetari i Komunës së Vushtrrisë, Dibran Perçuku.  Përveç zhvillimeve në Komunën e Vushtrrisë, AKK dhe përfaqësuesit e qeverisë norvegjeze janë interesuar për projektet që ata po zhvillojnë si dhe vazhdimin e mbështetjes dhe bashkëpunimit në të ardhmen me Vushtrrinë. Në emër të qytetarëve të Vushtrrisë, nënkryetari Perçuku ka falënderuar popullin dhe qeverinë norvegjeze për mbështetjen e madhe dhe shumë të rëndësishme që i ka dhënë Vushtrrisë në përfundimin me shumë sukses të projektit të sistemit të adresave që ka kushtuar rreth 120 mijë Euro. Ndërsa ambasadori, Strand Sjaastad, ka theksuar se Norvegjia është duke dhënë një kontribut të madh në ndërtimin dhe zhvillimin e Kosovës. Nga ana e tij z. Meha në takim ka thënë se Qeveria norvegjeze në bashkëpuinim me AKK-në e kanë përzgjedhur Komunën e Vushtrrisë për projektin e parë për shenjëzimin e adresave në Kosovë dhe projekti ka dal shumë i suksesshëm, ku janë shenjëzuar 1409 rrugë dhe 20 mijë banesa.


Përurohet shenjëzimi i adresave në Lipjan

Ekspertë të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi i AKK-së Prof. Dr. Murat Meha Kryetari i Lipjanit, Imri Ahmeti dhe Ambasadori i Norvegjisë për Republikën e Kosovës Per Strand Sjaastad sot kanë përuruar projektin "Sistemi i unifikuar i adresave", projekt me anë të të cilit janë vendosur numërat për rreth 15.000 hyrje në Komunën e Lipjanit. Me këtë rast Kryetari i Komunës së Lipjanit, Imri Ahmeti tha se është mirënjohës dhe falenderues ndaj Qeverisë Norvegjeze dhe Autoritetit Hartografik Norvegjez për donacionin e ofruar në instalimin dhe finalizimin e sistemit të adresave në Komunën e Lipjanit. "Për ne është një projekt jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe i nevojshëm që është përfunduar me sukses. Konisderoj se tanimë është kompletuar sistemi i adresave për të gjithë qytetarët e Lipjanit, sistem ky që sigurisht do të mirëmbahet dhe do të azhurnohet" – tha kryetari Ahmeti. Nga ana tjetër ambasadori Norvegjez, Per Strand Sjaastad u shpreh i lumtur që sot vizitoi Lipjanin dhe tha se është shumë i kënaqur që një projekt i till kaq i nevojshëm është implementuar me sukses në këtë komunë. Projekti është pjesë e Sistemit të Adresave dhe është bashkëfinancuar nga Autoriteti Hartografik Norvegjez, Agjencioni Kadastral i Kosovës dhe Komuna e Lipjanit.


Donors meeting at KCA

In order to discuss issues related to land administration and in order to coordinate projects in the field of land administration, at the Kosovo Cadastral Agency was held a working meeting between the executive of KCA and its international donors as the World Bank, Norwegian Authority for Cadastre and Cartography "Kartverket" and the European Commission Office in Kosovo, which are also the main donors of KCA. At the meeting were presented the achievements in the field of land administration as well as the challenges that KCA will face in the future as a result of the completion of some donor funded projects and as a result of the reorganization of jobs within MESP. The parties at the meeting focused on identifying critical points regarding the projects that should be supported, in order not to interrupt the functioning of some important applications. For the challenges was also informed and the representative of MESP in this meeting. 

 


Kadastra, pesjë e agjendës së Bankës Botërore

Ministri i MMPH-së z. Ferat Shala me bashkëpunëtorët, në mesin e të cilëve edhe Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës Prof. Dr. Murat Meha priti delegacionin e Bankës Botërore për Kosovë të kryesuar nga drejtori z. Marko Mantovanelli. Ministri Shala, e falënderoi z .Mantovanelli për bashkëpunimin e deritanishëm si dhe shprehi gatishmërinë për projektet e përbashkëta në të ardhmen. Në këtë fazë Bankës Botërore do t'i kërkohet vazhdimi edhe për 12 muaj i mbështetjes për Agjencionin Kadastral të Kosovës. Ministri Shala dhe drejtori i Bankës Botërore z. Mantovanelli për pjesën e mbetur të projektit të kadastrit, po ashtu u dakorduan që në të ardhmen e afërt të vazhdojnë me projektet e reja të cilat kanë të bëjnë veçanërisht me verifikimit të dokumenteve kadastrale të cilat do të kthehen nga Serbia. Z. Mantovanelli, shprehu kënaqësinë e përkushtimit të MMPH-së, e cila me ndihmën e  Bankës Botërore, ka përfunduar deri më tani rreth 30% të kadastrit të tokave. Të dyja palët, u pajtuan për të gjetur mundësitë e bashkëpunimit edhe në të ardhmen.


Working meeting on new law

Dynamic changes in the field of land administration are having an impact in updating the legislation which regulates this field. Due to this, Kosovo Cadastral Agency is committed to advance the current Law on Cadastre which entered into force in 2011, through the creation of a new integrated law aimed to harmonize the Law on Cadastre with other applicable laws. For this reason, and aiming the comprehensiveness on drafting the final version of the new law on cadastre, Kosovo Cadastral Agency had organized a three day working meeting where among the KCA-s legal and cadastral experts were invited legal experts from other public institutions, representatives of association of surveyors,  association of Municipalities, etc. In the workshop was discussed about the changes the new law will impose, while the participants talked about the new challenges new law will present. Expectations are that after the comments from all stakeholders, the final version of the law to be send at the Government for approval.