NEWS

REGIP, takim virtual mes ekspertëve të AKK-së dhe atyre të Bankës Botërore

Agjencia Kadastrale e Kosovës është pëfituese e Projektit të Bankës Botërore për Regjistrim të Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë të Informacioneve Hapësinore (REGIP), i cili u ratifikua nga Kuvdeni i Republikës së Kosovës gjatë vitit 2020. Me qëllim të koordinimit sa më të mirë e sa më produktiv mes ekspertëve të Agjencisë Kadastrale të Kosovës dhe ekspertëve të ekipit të Bankës Botërore, gjatë dy ditëve të kaluar janë mbajtur takime intensive dhe githëpërfshirëse të institucioneve në fjalë. Në takim janë trajtuar aktivitetet për nga aspekti teknik, ligjor e financiar. Kryeshefi i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe udhëheqësi i Ekipit të Bankës Botërore z. Paul Prettitore u pajtuan që bashkëpunimi në nivel ekspertësh të instensifikohet ditëve në vijim, krejt me qëllim të fillimit sa më pare të implementimin të aktiviteteve. Përndryshe projekti REGIP përbëhet prej 4 komponentëve, respektivisht komponenti për politikat, mbështetjen ligjore dhe institucionale, komponenti për modernizimin e kadastrit, komponenti për teknologjinë e informacionit dhe infrastrukturën gjeohapësinore dhe komponenti i cili përfshin menaxhimin e projektit, ndërtimin e kapaciteteve, informimin publik dhe monitorimin dhe vlerësimin.

AKK, mirënjohje për kontribut për UN HABITAT

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) me rastin e shënimit të 20 vjetorit të themelimin të saj ka organizuar disa manifestime modeste, në mesin e të cilëve edhe vlerësimin me mirënjohje për kontributin dhe përkrahjen që disa institucione ndërkombëtare i kanë dhënë rrugëtimit 20 vjeçar të AKK-së. Në mesin e këtyre institucioneve vend të rëndësishëm zë edhe UN HABITAT, të cilët kanë qenë nga institucionet e para përkrahëse gjatë themelimi të Agjencisë Kadastrale të Kosovës, ndërsa bashkëpunimi mes AKK dhe UN HABITAT vazhdon edhe në ditët e sotme në aktivitete të rëndësishme. Për këtë arsye, me datë 22 Janar Agjencinë Kadastrale të Kosovës e vizitoi z. Omar Saddique, Udhëheqës i Zyrës së UN HABITAT në Republikën e Kosovës i shoqëruar edhe nga bashkëpunëtorja e UN HABITAT z-nja Arijeta Himaduna të cilët u pritën nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmeti, Udhëheqësi i Njësisë për Implementim të Projekteve z. Muzafer Çaka dhe u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj.
Boshti i këtij takimi ishte vlerësimi i projekteve që në të kaluarën këto dy institucione kanë implementuar së bashku, e që pasoi edhe me një informim të shkurtër nga z. Ahmeti rreth gjendjes aktuale të projekteve, avancimi i kornizës ligjore, gjithëpërfshirja shoqërore në aktivitetet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës e ngjashëm. Nga ana e tij z. Saddique vlerësoi rolin e Agjencisë Kadastrale të Kosovës në shoqëri e u zotua për bashkëpunim në të ardhme. Në fund të takimit z. Ahmeti dhuroi edhe mirënjohje si shenjë falënderimi për përkahjen që UN HABITAT i ka dhënë Agjencisë Kadastrale të Kosovës ndër vite.

AKK, diskutim për procesin e shpronësimit

Me qëllim të diskutimit rreth sfidave me të cilat është duke u ballafaquar procesi i shpronësimit në Republikën e Kosovës si dhe me qëllim të identifikimit të mjeteve për tu tejkaluar sfidat në këtë proces, Agjencia Kadastrale e Kosovës në periudha të ndryshme kohore ka përkrahur institucionet e përfshira në proces të shpronësimit me ofrimin e të dhënave që ajo administron dhe përmes ofrimit të kapaciteteve të saja profesionale dhe teknike. Në kuadër të kësaj përkrahjeje, me datë 21 janar në Agjencinë Kadastrale të Kosovës është mbajtuar një takim mes Kryeshefit Ekzekutiv të Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti dhe u.d Drejtorit ligjor në AKK z. Korab Ahmetaj me përfaqësuesit nga Departamenti i Shpronësimit në kuadër të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit z. Afrim Murati dhe z-nja Yllka Gashi dhe përfaqësuesit të Ministrisë së Infrastrukturës z. Hysen Merovci. Në këtë takim përmes diskutimeve interaktive janë identifikuar sakt hapat që duhet të ndërmerren për lehtësimin e procesit, ndërsa bashkëpunimi ndërinstitucional është parë si një vegël produktive për avancim në këtë proces.

 


Vazhdojnë trajnimet për qasje në regjistrat pronësorë

Agjencia Kadastrale e Kosovës ka vazhduar prezantimin e ueb shërbimeve të saja digjitale, prezantimin e përfitimeve të institucioneve publike nga shfrytëzimi i këtyre ueb shërbimeve si dhe ka vazhduar me trajnimin  ekspertëve të insticioneve publike me të cilat ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për qasje të limituar në regjistra pronësorë. Në kuadër të këtij aktiviteti me datë 20 janar 2021 ekspertja e AKK-së nga Drejtoria e Teknologjisë Informative z-nja Firdevze Kuleta ka mbajtuar trajnim përmes platformës  ZOOM për 9 përdorues të këtyre shërbimeve nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës, të cilëve u është dhënë qasja e limituar në regjistra pronësorë. Përndryshe, kjo mundësi e ofrimit të të dhënave ka ardhur si rezultat i reformave ligjore dhe avancimeve teknologjike që AKK ka ndërmarrë së fundmi e të cilat kanë rezultuar me ngritjen e kualitetit të shërbimeve, me ngritjen e shkallës së transparencës, me shmangien e shpërndarjes së të dhënave përmes mënyrave tradicionale (letër, cd, postë elektornike). Përfshirja e insitucioneve tjera do të vazhdojë edhe gjatë këtij viti varësisht prej intertesit publik, ndërsa kështu do të avancohen shërbimet që u ofrohen qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.   

 


AKK, takim virtual me ekipin e Bankës Botërore për REGIP

Me qëllim të diskutimit mbi parapërgatitjet profesionale e teknike për implementim të aktiviteteve të parapara në kuadër të projekti të Bankës Botërore për Regjistrim të Pronës në Kadastër dhe për Infrastrukturë te Informacioneve Hapësinore (REGIP), me datë 20 janar është mbajtur takim virtual mes ekipit të Agjencisë Kadastrale të Kosovës të prirë nga Kryeshefi Ekzekutiv z. Avni Ahmet dhe ekipit të Bankës Botërore të prirë nga Udhëheqësi i Ekipit z. Paul Prettitore. Në takim u diskutuan të gjitha aktivitetet, planet kohore për implementim dhe rezultatet e pritshme nga implementimi i aktiviteteve në kuadër të REGIP. Takimet teknike e profesionale do të vazhdojnë edhe javës tjetër.