NEWS

AKK, takim me Policinë e Kosovës

Si rezultat i avancimeve teknologjike në Agjencinë Kadastrale të Kosovës që kanë të bëjnë me mënyrën e shkëmbimit dhe ofrimit të të dhënave kadastrale, pronësoro/juridike dhe gjeohapësinore për institucione publike, respektivisht kalimi prej mënyrës tradicionale të ofrimit të të dhënave (letër, CD, postë elektronike) në ofrim të të dhënave përmes ueb shërbimeve e në kohë reale, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka filluar një fushatë takimesh me prijës institucionesh që kanë për qëllim identifikimin e hapave që institucionet duhet të ndërmarrin me qëllim të implementimit të këtyre avancimeve.
Për këtë arsye, me datë 23 shtator z. Ahmeti, i shoqëruar edhe nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Zyrtari i Lartë Ligjor z. Bashkim Shaqiri, ka vizituar Policinë e Kosovës ku ka mbajtur një takim pune me Drejtorin e Departamentit për Operacione në Policinë e Kosovës z. Afrim Ahmeti dhe Drejtorin për Teknologji të Informacionit në Policinë e Kosovës z. Gazmend Krasniqi.
Në takim, pos informimit më në detaje rreth mundësimit të shkëmbimit të të dhënave kualitative në kohë reale, palët u pajtuan që ky bashkëpunim të rezultojë edhe me nënshkrimin e një Memorandumi për Bashkëpunim mes prijësve të institucioneve, ku qartë do të definohej mënyra e shkëmbimit dhe përgjegjësitë e palëve të përfshira në shkëmbim. Po ashtu Agjencia Kadastrale e Kosovës, respektivisht Kryeshefi Ekzekutiv z. Ahmeti, u zotua që të ofrojë trajnime për zyrtarët e Policisë së Kosovës në fushën e përdorimit, leximit dhe krijimit të hartave, leximin e sistemeve koordinative dhe në fusha tjera ku AKK do mund të ofrojë ekspertizën e saj.

AKK, takim pune me Njësinë për Inteligjencë Financiare

Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK) është autoriteti qendror për mirëmbajtjen e bazës së të dhënave kadastrale, për mirëmbajtjen e regjistrave pronësorë, për hartografi dhe GIS, për sistemin e unifikuar të adresave, për infrastrukturën kombëtare të të dhënave hapësinore dhe për administrimin e Infrastrukturës së Teknologjisë së Informacioneve (TI). Si e tillë, Agjencia Kadastrale e Kosovës ofron të dhëna për institucione publike në mesin e të cilave edhe për Njësinë për Inteligjencë Financiare.
Së fundi, si pjesë e zhvillimeve teknologjike AKK është duke avancuar nga mënyra tradicionale e ofrimit të të dhënave (letër, email, CD) në ofrimin e të dhënave në rrjet e në kohë reale, përmes ueb shërbimeve. Avancimi në këtë formë të ofrimit të të dhënave do të përshpejtojë shkëmbimin e të dhënave, do të ndikojë në ngritjen e sigurisë së të dhënave, do të garantojë konfidencialitetin e tyre, do të avancojë kualitetin e ofrimit të shërbimeve e ngjashëm.
Prandaj për të indetifikuar mënyrat e implementimit të kësaj teknologjie dhe për të identifikuar hapat e bashkëpunimit mes AKK-së dhe Institucioneve tjera të interesit, me datë 22 Shtator në ambientit e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur takim pune mes ekipeve gjithëpërfshirëse të institucioneve, respektivisht Kryeshefi Ekzekutiv i AKK-së z. Avni Ahmeti i shoqëruar edhe nga u.d Drejtori i Drejtorisë për Kadastër z. Korab Ahmetaj dhe Zyrtari i Lartë Ligjor z. Bashkim Shaqiri priti përfaqësues të Njësisë për Inteligjencë Financiare respektivisht z Behar Xhema, Zv.Drejtor i Njësisë për Inteligjencë Financiare, z-nja Flutra Blakçori Xërxa, Udhëhëse e Sektorit Ligjor dhe z Zijadin Canolli, Udhëheqës i Sektorit të IT.
Në takim po ashtu u diskutua edhe mbi aktivitetet e ardhshme të interesit të përbashkët ku bashkëpunimi do të mund të avancohej, krejt me qëllim të nrgitjes së kualitetit të produkteve, avancimit të shkëmbimit të të dhënave dhe avancimit të kualitetit të shërbimeve që u ofrohen qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.

Kryeshefi i AKK-së, takim me Kryetarin e Lipjanit z. Imri Ahmeti

Pas përfundimit të monitorimit të punëve kadastrale të Zyrave Kadastrale Komunale, të kompanive të licencuara gjeodete dhe të gjeodetëve të licencuar si dhe pas publikimi të raportit me të gjeturat e monitorimit, Kryeshefi Ekzekutiv i Agjencisë Kadastrale të Kosovës z. Avni Ahmeti ka ndërmarrë një seri vizitash nëpër komuna ku me Kryetarët e Komunave kanë trajtuar të gjeturat dhe kanë identifikuar veprimet për tejkalimin e pengesave eventuale të evidentuara në raportet e monitorimit. Për këtë arsye, me datë 18 shtator z. Ahmeti ka mbajtur një takim pune me Kryetarin e Komunsë së Lipjanit z. Imri Ahmeti, gjatë të cilit takim janë trajtuar temat e interesit të përbashkët si dhe janë identifikuar mundësitë për bashkëpunim, me theks të veçantë bashkëpunimin në kuadër të projektit të Bankës Botërore për pronë të paluajtshme dhe infrastrukturë gjeohapësinore (REGIP), i cili së fundi është ratifikuar nga parlamenti i Republikës së Kosovës. Agjencia Kadastrale e Kosovës si përfituese e këtij projekti ka filluar me aktivitete konkrete për implementimin e tij.
Në kuadër të projektit REGIP njëra nga komponentat, Komponenta B – "Modernizimi i Kadastrit", si aktivitet kryesor ka Rindërtimin e Informacioneve Kadastrale në rreth 100 Zona Kadastrale në të gjitha Komunat e Republikës së Kosovës. Për më shumë janë edhe disa aktivitetet tjera nga të cilat mund të përfitojë edhe Komunat, përfshi Komunën e Lipjanit, si që është vendosja e numrave të adresave, pajisja me inventar e teknologji të informacionit e ngjashëm.
Në fund të takimit prijësit e institucioneve u pajtuan që takimet e tilla të vazhdojnë edhe në të ardhmen, qoftë në nivel të lartë e qoftë në nivel teknik, krejt me qëllim të avancimit të shërbimeve që u ofrohen qytetarëve dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.

QARKORE NR. 1 PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE NË NIVEL KOMUNAL

Pas hyrjes në fuqi të Ligjit Nr. 06/L-024 për Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje, dhe kompletimit të kornizës ligjore me miratimin e akteve nënligjore me 15 korrik 2019, komunat kanë filluar trajtimin e ndërtimeve pa leje që janë ndërtuar ose kanë filluar të ndërtohen pa leje apo kanë tejkaluar lejen ndërtimore deri në datën e hyrjes në fuqi të Ligjit. Së fundmi për nevoja të procesit të legalizimit është botuar edhe Qarkorja Nr. 1 për trajtimin e ndërtimeve pa leje në nivel komunal, e cila mund të shkarkohen në linkun në vijim:

QARKORE NR. 1 PËR TRAJTIMIN E NDËRTIMEVE PA LEJE NË NIVEL KOMUNAL 

 

 

 

 


Nënshkruhet marrëveshje bashkëpunimi mes AKK dhe Odës së Përmbaruesve

Si rezultat i bashkëpunimit intenziv në fushën e shkëmbimit dhe ofrimit të të dhënave mes Agjencisë Kadastrale të Kosovës (AKK) dhe Odës së Përmbaruesve Privat të Kosovës (OPPK) si në rrafshin menaxhieral po ashtu edhe në atë teknik e profesional, me datë 17 shtator në ambientet e Agjencisë Kadastrale të Kosovës është mbajtur një takim pune mes prijësve të institucioneve respektive, z. Avni Ahmeti dhe z. Arben Gashi. Gjatë takimit janë diskutuar dhe trajtuar parimet përfundimtare për implementimin e shkëmbimit të të dhënave përmes ueb shërbimeve, respektivisht pjesa ligjore dhe teknike që do të bënin të mundshme një gjë të tillë. Pas trajtimit të këtyre aspekteve, takimi kulmoi me nënshkrimin e Memorandumit të Bashkëpunimit i cili ka për qëllim krijimin dhe avancimin e bashkëpunimit mes palëve nënshkruese për qasjen në Regjistrin për të Drejtat në Pronën e Paluajtshme përmes ueb shërbimeve. Përmes këtij memorandum AKK dhe OPPK po ashtu krijojnë Procedura Standarde të Operimit për shkëmbimin e shënimeve ku edhe definohet lloji i të dhënave të cilat do të shkëmbehen në nivelin teknik të shkëmbimit të informatave si dhe çmimi i pagesës për ofrimin e këtyre shërbimeve. Memorandum lidhet në afat të pacaktuar ndërsa palët zotohen se do të zbatojnë vullnetarisht dhe në kushte mirëbesimi këtë memorandum. Në fund të takimit, Kryetari i Odës së Përmbaruesve i ndau një mirënjohje Kryeshefit Ekzekutiv të AKK-së z. Avni Ahmeti si shenjë falënderimi për gatishmërinë e përhershme për bashkëpunim.