LEGISLATION

Legislation

Ligji Nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të Drejtave të Pronës së Paluajtshme; Ligjit Nr.04/L-009 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr.2002/5 për Themelimin e Regjistrit të të drejtave të pronës së paluajtshme; Aktet nënligjore qe i përcjellin ligjet e sipërcituara: Udhëzimi Administrativ(MEA) Nr.09/2020 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme; Udhëzimi Administrativ(MMPH) Nr.05/2021 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ (MEA) Nr.09/2020 për Tarifat e Shërbimeve për Regjistrimin e të Drejtave të Pronës së Paluajtshme; Udhëzimi Administrativ për Regjistrimin e Pronës në Emër të Dy Bashkëshorteve;